Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Personeelsvertegenwoordiging

Medezeggenschap: Personeelsvertegenwoordiging

Qlix profileert zich sterk in de medezeggenschap en begeleidt en ondersteunt kaderleden die actief zijn in de personeelsvertegenwoordiging met cursussen of het organiseren van themadagen.

Invloed van werknemers
Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten. De PVT heeft vergelijkbare, maar niet altijd dezelfde taken en bevoegdheden als de ondernemingsraad (OR).

Instellen van een personeelsvertegenwoordiging
Werkgevers met 10 tot 50 werknemers zijn verplicht een personeelsvertegenwoordiging op te richten wanneer een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen voor bijvoorbeeld overleg over arbeidstijden.

Verkiezing personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens 3 werknemers. De leden worden rechtstreeks gekozen door middel van een geheime, schriftelijke stemming. Iedereen is verkiesbaar en iedereen mag stemmen, behalve de directie.

Bevoegdheden personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende bevoegdheden:

 • Instemmingsrecht
  Voor het vaststellen of veranderen van regelingen voor werktijden, veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim.
   
 • Adviesrecht
  Over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor minstens een kwart van de werknemers.
   
 • Recht op informatie
  De werkgever is verplicht de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren over onder andere de algemene gang van zaken en het sociaal beleid en haar van de juiste gegevens daarover te voorzien. De werkgever mag dit schriftelijk, maar ook mondeling doen.

De personeelsvertenwoordiging mag commissies instellen of deskundigen raadplegen. Als dit kosten met zich meebrengt die de werkgever moet betalen, dan moet deze eerst toestemming geven.

Aanvullende afspraken medezeggenschap
De personeelsvertegenwoordiging kan met de werkgever aanvullende afspraken maken over de medezeggenschap. Dat kan bijvoorbeeld over de faciliteiten en rechtspositie van de leden en (het uitbreiden van) de toepassing van het instemmingsrecht. Het kan ook gaan over procedures, zoals de informatievoorziening van de werkgever bij een instemmingsaanvraag.

Bevoegdheden in cao
Er kan in de cao staan dat de personeelsvertegenwoordiging dezelfde bevoegdheden heeft als de ondernemingsraad. Dat betekent een verruiming van het advies- en instemmingsrecht.

Tijdsbesteding leden van de personeelsvertegenwoordiging
Net als OR-leden mogen leden van de personeelsvertegenwoordiging tijdens werktijd vergaderen en gebruikmaken van de faciliteiten van bedrijf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vergaderruimten, telefoon, briefpapier en dergelijke van de onderneming.
In overleg met de werkgever mogen ze een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen of overleg met hun achterban te voeren.

Cancel