Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Personeelsvergadering

Medezeggenschap: Personeelsvergadering 

Qlix profileert zich sterk in de medezeggenschap en begeleidt en ondersteunt kaderleden die actief zijn in de personeelsvergadering met cursussen of het organiseren van themadagen.

Ook binnen kleine bedrijven zonder ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben werknemers recht op inspraak en informatie. Dat gebeurt tijdens personeelsvergaderingen (PV).

Verplicht overleg tussen werkgever en werknemers
In een onderneming met 10 tot 50 werknemers die geen ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, is een personeelsvergadering verplicht. Minstens 2 keer per jaar moet de werkgever met zijn werknemers bijeenkomen. Daarnaast gebeurt dat telkens wanneer ten minste een kwart van de werknemers daar gemotiveerd om vraagt.

De personeelsvergadering is een bijeenkomst van de werkgever met alle werknemers die in werktijd plaatsvindt. In deze vergadering worden de werknemers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de onderneming. Ook vraagt de werkgever advies over beslissingen die belangrijke gevolgen voor de werknemers kunnen hebben. Alle aanwezigen kunnen hun standpunten naar voren brengen en mogen voorstellen doen.

Algemeen beleid bespreken
Minstens 1 keer per jaar moet in de personeelsvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming worden besproken. Dit gebeurt aan de hand van gegevens over de werkzaamheden en de resultaten van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • omzetgegevens
 • marktontwikkelingen
 • de concurrentiepositie
 • de opzet van nieuwe activiteiten van de onderneming

Als de werkgever verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag te publiceren, worden ook die in de personeelsvergadering besproken. De werknemers krijgen dan een exemplaar.

Sociaal beleid bespreken
Verder moet de personeelsvergadering minstens 1 keer per jaar het sociale beleid van de onderneming bespreken. Daarbij kan het gaan om:

 • werkgelegenheidsontwikkelingen
 • de positie van specifieke groepen werknemers zoals deeltijdwerkers, gehandicapten en allochtonen
 • de arbeidsomstandigheden
 • de scholing van de werknemers

Adviesrecht van de personeelsvergadering
De personeelsvergadering heeft een adviesrecht. De werkgever is verplicht zijn werknemers vooraf en tijdig advies te vragen over belangrijke beslissingen:

 • beslissingen die kunnen leiden tot verlies van werk
 • beslissingen die belangrijke veranderingen van werkzaamheden, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden met zich meebrengen voor minstens een kwart van de werknemers
 • beslissingen die effect kunnen hebben op collectieve regelingen zoals werk- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen

Werknemers mogen individueel of collectief, mondeling of schriftelijk adviseren. De werkgever geeft ze hiervoor een redelijke bedenktijd. Hij is echter niet verplicht het advies van zijn werknemers op te volgen.

Conflicten die voortkomen uit de personeelsvergadering
Werknemers en vakbonden kunnen de naleving van wettelijke verplichtingen afdwingen bij de kantonrechter. Dat is wel een uiterst middel. Eerst moeten de werkgever en de werknemers proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Een vakbond kan daarbij bemiddelen. Eerst moet een bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie worden gevraagd.

Cancel