Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ondernemingsraad

Het werk van een OR-lid

De ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschap binnen een bedrijf. In Nederland bestaat een recht op medezeggenschap.

Wat is ondernemingsraad werk binnen een bedrijf ?
Met het recht op medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van het bedrijf. Dit recht is formeel vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Binnen KPN kunnen werknemers dit recht via verschillende medezeggenschapsorganen uitoefenen. Binnen KPN is dat goed geregeld en zijn er per zelfstandig bedrijfsonderdeel ondernemingsraden en daarbij nog een centrale ondernemingsraad waarin vertegenwoordigers zitten uit de ondernemingsraden. Voor het goed functioneren van deze ondernemingsraden worden door KPN diverse faciliteiten beschikbaar gesteld. Denk aan dat een deel van je werktijd aan OR werk mag worden besteed en krijg je tijd om specifieke opleidingen te volgen.

Bestuurder krijgt inzicht in wat er speelt op de werkvloer
De bestuurder van een zelfstandig bedrijfsonderdeel heeft regelmatig overleg met het medezeggenschapsorgaan. De leden van de OR kennen de werkprocessen en weten wat de werknemers bezighoudt. Ook zijn ze op de hoogte van eventuele onvrede of problemen. Via het medezeggenschapsoverleg wordt dus voortdurend belangrijke informatie verzamelt over alle lagen van de organisatie.

De bestuurder krijgt zo goed inzicht in wat er speelt op de werkvloer. Daar kan hij zijn voordeel mee doen. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om de belangen van de medewerkers te laten meewegen bij het voorbereiden van nieuwe plannen. Grote kans dat die plannen dan sneller worden geaccepteerd. Met als gevolg dat de besluitvorming snel en soepel kan verlopen.

Meer profijt van de nuttige ideeën van werknemers
Veel ideeën over wat goed is voor de bedrijfsvoering ontstaan bij werknemers, gewoon op de werkvloer. Het instellen van een medezeggenschapsorgaan maakt het makkelijker om die ideeënstroom in goede banen te leiden.

De leden van de OR geven de bestuurder via een advies namelijk niet alleen feedback over de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Zij kunnen je ook de bruikbare ideeën van medewerkers aanreiken. Denk aan inzichten over de koers van de onderneming, innovatieve ideeën voor het productieproces of handige marketingtips. Zo kan het hele bedrijf van deze ideeën profiteren. Hiervoor is een uniforme werkwijze tussen de bestuurder en de OR afgesproken. Wanneer een concept adviesaanvraag van de bestuurder wordt ontvangen, wordt er een OR werkgroep samengesteld. De afhandeling verloopt altijd volgens de volgende stappen, Beeldvorming, Oordeelvorming en Besluitvorming (BOB).

Grotere betrokkenheid van het personeel
Het primaire doel van medezeggenschap is dat werknemers meer betrokken raken bij hun werk, het bedrijf en het bedrijfsbeleid. Als het personeel via de OR laat meedenken en meepraten over de belangrijke bedrijfsbeslissingen, wordt goodwill gecreëerd en tevredenheid onder werknemers. Ze krijgen immers erkenning: hun stem wordt gehoord, hun mening doet ertoe.

Meer inspraak voor werknemers bevordert bovendien de motivatie van het personeel en zorgt voor een betere onderlinge werksfeer. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot een verlaging van het ziekteverzuim. Medezeggenschap is dus een prima recept voor tevreden, betrokken en gezonde medewerkers!

Breder draagvlak voor bedrijfsbesluiten
Het mooie van medezeggenschap is dat het mes aan twee kanten snijdt. Je werknemers zien niet alleen dat er met hun belangen rekening wordt gehouden. Ze zien ook welke – soms moeilijke – beslissingen je als werkgever moet nemen om het bedrijf draaiende te houden. Zo krijgen ze oog voor het grote geheel en kunnen ze wellicht meer begrip opbrengen voor bepaalde bedrijfsplannen.

Lastige besluiten, zoals reorganisaties of het aanpassen van de pensioenregelingen zullen daardoor op minder verzet stuiten. Bij KPN wordt de werkwijze “how we change “ toegepast. Daarmee wordt de OR altijd in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrokken, zeker bij zulke ingrijpende beslissingen. Zo worden vervelende verrassingen voorkomen en wordt het vertrouwen tussen de bestuurder en zijn medewerkers versterkt.

Meer rust in je onderneming
In moeilijke tijden kan een OR een belangrijke rol spelen om de rust in het bedrijf te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, een ontslagronde of een andere verandering die onzekerheid brengt voor grote groepen medewerkers.

Juist in zulke gevallen is het heel prettig om de communicatie tussen werknemers en werkgever via de medezeggenschapsleden te laten lopen. Je medewerkers hebben dan een vast en vertrouwd aanspreekpunt. Zo voorkom je dat ze met vragen of problemen blijven doorlopen en er uiteindelijk écht onrust ontstaat.

OR leden verkiezingen
De leden van de OR worden om de vier jaar bij stemming gekozen en daardoor wettelijk gerechtigd om de individuele werknemers te vertegenwoordigen.

Duurzaam inzetbaar personeel
Als OR lid doe je niet alleen goed werk voor je bedrijf en je werknemers. Je leert zelf daarbij ook nog allerlei vaardigheden aan die zij kunnen inzetten bij hun reguliere werk voor het bedrijf.

Een greep hieruit: onderhandelen, communiceren, argumenteren, samenwerken, luisteren, netwerken en bedrijfsstrategieën beoordelen. Hierdoor ben je zelf als werknemer duurzaam inzetbaar en dus nog waardevoller voor het bedrijf!

Wil jij OR-lid worden? Klik hier

Cancel