Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

CAO WFC algemeen verbindend verklaard

06 september 2023

Cao facilitaire contactcenters algemeen verbindend verklaard

Qlix heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor de totstandkoming van de cao voor Facilitaire Contactcenters. In november 2022 werd na intensieve onderhandelingen een onderhandelingsresultaat. De leden van Qlix hebben zich indertijd achter dat resultaat geschaard, waardoor de nieuwe cao WFC een feit werd.

De cao WFC is primair van toepassing op medewerkers van contactcenters die lid zijn van de werkgeversvereniging WFC. Om te voorkomen dat andere contactcenters, niet bij de WFC aangesloten contactcenters er andere (slechtere) arbeidsvoorwaarden op nahouden hebben de vakbonden, waaronder Qlix, en de WFC besloten om de minister van Sociale zaken en werkgelegenheid te vragen om de cao WFC ‘algemeen verbindend te verklaren’. De minister heeft daartoe besloten. De officiële algemeen verbindend verklaring van de cao is op 11 augustus 2023 door de minister afgekondigd en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze verklaring verplicht álle facilitaire contactcenters om de cao toe te passen. Het maakt dus niet meer uit of een contactcenter al dan niet lid is van de WFC.

Inmiddels is de looptijd van de huidige cao al weer voor een behoorlijk deel verstreken. Op 31 december 2023 eindigt de huidige cao. Qlix en de andere vakbonden zijn in mei jl. al begonnen met de voorbereidingen van de onderhandelingen over de cao 2024. Dat is ook nodig omdat in de huidige cao een groot aantal intenties zijn uitgesproken die in de nieuwe cao moeten worden waargemaakt. Denk daarbij naar onderwerpen als de introductie van functiewaardering, het uitbreiden van de werkingssfeer van de cao naar teamleiders, de verdere verbetering van de pensioenregeling en natuurlijk de aanpassing van de salarissen gezien de hoge inflatie van het afgelopen jaar.

Volgens plan vinden de onderhandelingen over de nieuwe cao WFC plaats in september en oktober aanstaande. Mocht er onverhoopt vóór 1 januari 2024 geen overeenstemming over de nieuwe cao zijn bereikt, dan heeft de huidige cao volgens de Wet op de cao ‘nawerking’. Daarmee wordt voorkomen dat medewerkers op 1 januari 2024 zonder cao zitten.  

Qlix hoopt en verwacht haar leden die werkzaam zijn bij de facilitaire contactcenters in de loop van oktober te kunnen informeren over de resultaten van de onderhandelingen die binnenkort worden opgestart.

Ron Harmsen, bestuurder Qlix

In kader bij dit artikel:

De onderhandelingen over de cao WFC 2022-2023 werden namens Qlix gevoerd door collega Peter Broumels. Helaas is Peter in het voorjaar van 2023 getroffen door een herseninfarct. Peter werkt hard aan zijn revalidatie die waarschijnlijk nog tot in het najaar van 2023 zal duren. Qlix en haar leden zijn Peter veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor de totstandkoming van de huidige cao WFC. Het bestuur van Qlix wenst Peter heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe.  Ron Harmsen heeft de werkzaamheden van Peter bij de cao WFC tijdelijk overgenomen.

Cancel