Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Arbeidstijden en Overwerk: Meerwerk, Overwerk en Afwijkingen in de Atw

06 september 2023

De Arbeidstijdenwet (Atw) stelt regels voor de maximale werktijden en de minimale rusttijden voor werknemers. Deze wet is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de nadelige gezondheids- en veiligheidseffecten van te lange werktijden. Hierna een aantal belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op arbeidstijden.

1. Meerwerk vs. Overwerk:

    - Meerwerk is het aantal uren dat een werknemer werkt boven de contractueel overeengekomen uren, maar nog steeds binnen de grenzen van de voor hem geldende voltijd arbeidsduur. Bijvoorbeeld, als een werknemer een contract heeft voor 32 uur per week maar 36 uur werkt, zijn die extra 4 uren meerwerk.

    - Overwerk daarentegen betreft de uren die een werknemer werkt boven de voor hem geldende voltijd arbeidsduur. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in drukke perioden waarin tijdelijk extra inzet nodig is.

2. Vergoeding voor Meerwerk en Overwerk: Of en hoe meerwerk en overwerk worden vergoed, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en/of de toepasselijke cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Sommige werkgevers betalen een overwerktarief (vaak een percentage van het normale uurloon), terwijl anderen compensatie in vrije tijd bieden.

3. Afwijkingen van de Arbeidstijdenwet bij cao: Hoewel de Atw duidelijke regels stelt over werktijden en rustperiodes, biedt de wet ruimte voor afwijkingen als er specifieke bepalingen in een cao zijn opgenomen. Dat betekent dat in sommige sectoren de maximale werktijden en minimale rusttijden kunnen afwijken van wat de Atw voorschrijft, mits dit in de cao is vastgelegd. Dergelijke afwijkingen zijn echter niet onbeperkt en moeten voldoen aan de Europese regelgeving over arbeidstijden.

Vraag jij je af of de voor jou geldende regels met betrekking tot een (of meer) van deze onderwerpen wel in lijn zijn met relevante wet- en regelgeving? Neem dan gerust contact met ons op!

Cancel