Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ontwikkelingen cao facilitaire callcenters

12 juli 2023

Collega’s, beste mensen,

Het is nog maar relatief kort geleden dat er een akkoord werd bereikt over de cao Facilitaire contactenters 2022-2023. Die cao loopt nog tot en met 31 december 2023. Desondanks zijn Qlix en de andere vakbonden in juni jl. de besprekingen met de WFC (Werkgeversorganisatie Facilitaire Contactcenters) opgestart ter voorbereiding op de onderhandelingen over de volgende cao WFC, die van 2024. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de recente gebeurtenissen en de ontwikkelingen die komen gaan.

Wat vooraf ging: akkoord cao Facilitaire Contactcenters 2022-2023

In november 2022 werd overeenstemming bereikt over de inhoud ven een nieuwe cao voor facilitaire contactcenters. Daaraan ging moeizaam overleg vooraf, maar het resultaat telt. En dat resultaat mocht er zijn: naast een behoorlijke salarisaanpassing (grotendeels mede als gevolg van de extra stijging van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023) werden er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij aan:

  • Aanpassing beoordelingssystematiek: De beoordelingssystematiek in de cao wordt in 2023 in overleg tussen WFC en de vakbonden aangepast voor een goede toepassing in 2024.
  • Uurloon naar 14,-: WFC en vakbonden streven naar een minimum uurloonsalaris van € 14,- bruto. Het is de ambitie van partijen dit uiterlijk in 2025 te realiseren.
  • Pensioen: Per 1-7-2023 is een pensioenregeling voor alle cao-medewerkers geïmplementeerd. Daarin wordt in ieder geval opgenomen dat werkgevers voor het eerste jaar verplicht zijn minimaal een bijdrage te betalen van 5,3% van de pensioengrondslag (uurloon x 173,33 x 12,96 minus AOW-franchise 2023). Daarbij is afgesproken dat de administratiekosten voor rekening van de werkgever zijn, dat er geen verplichting bestaat voor de medewerker om bij te dragen aan de premie, dat er een mogelijkheid bestaat tot bijsparen voor de medewerker en dat werkgevers een gunstiger regeling mogen aanbieden.
  • Onderzoek functiewaardering: afgesproken is dat de functie(s) zoals die zijn opgenomen in de werkingssfeerbepaling van de cao zullen worden beschreven en gewaardeerd conform een functiewaarderingssysteem. De Junior/Medior/Senior-indeling in de cao zal daarbij uitgangspunt zijn. Nadat de functies zijn beschreven en gewaardeerd zal de beloning aan deze functies worden gekoppeld.
  • Uitbreiding werkingssfeer cao: WFC en vakbonden hebben afgesproken dat een verkennend onderzoek wordt gedaan naar de uitbreiding van de werkingssfeer van de cao. Het onderzoek spitst zich toe op het toevoegen aan de werkingssfeer van de functie waarin leiding wordt gegeven aan agents. Dit onderzoek zal plaatsvinden nadat het onderzoek naar de functiewaardering van de agents is afgerond.

Kortom, belangrijke afspraken die allemaal verdere studie en uitwerking vergen. Dat verklaart ook de vroege start van de besprekingen om te komen tot een nieuwe cao per 1 januari 2023.

Salarisontwikkeling: eind september duidelijkheid over de looninzet van Qlix

Natuurlijk gaat Qlix ook voor de cao 2024 een definitieve inzet/eisenpakket opstellen. Voor het vaststellen van de loonontwikkeling met ingang van 1 januari 2024 is het nu nog te vroeg. We leven in een bijzondere tijd, waarin het ene na het andere record wordt gebroken. Helaas niet alleen betreffende de loonontwikkeling, maar zeker ook betreffende de inflatie. Qlix zal haar inzet voor de collectieve salarisverhoging van contactcenter medewerkers daarom pas eind september 2023 vaststellen. Dan is er meer zicht op de ontwikkeling van de inflatie, op de ontwikkeling van de lonen elders én op de ontwikkelingen en resultaten van de diverse contactcenters.

Ontwikkelingen wettelijk minimumloon

Schreven wij hierboven dat het minimumloon met ingang van 1 januari 2023 met 10% extra is verhoogd, dan kunnen we nu vaststellen dat dat – voor de bedrijven die een voltijd arbeidsduur van 40 uur per week hanteren, per 1 januari 2024 nogmaals het geval zal zijn. De huidige Wet minimumloon geeft namelijk bedragen aan die een werkgever ten minste aan de werknemer als maandsalaris moet betalen. Het maakt daarbij niet uit of je voor dat wettelijk minimumloon gemiddeld 36, 38 of 40 uur per week als voltijdmedewerker werkt. De vaststellen van de voltijd arbeidsduur behoort namelijk tot de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Het kabinet heeft besloten dat het per 1 januari 2024 verplicht wordt om wettelijk  minimum maandloon van toepassing te laten zijn op een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Werk je nu 40 uur voor het minimumloon, dan ontvang je met ingang van het nieuwe kalenderjaar een forse loonsverhoging van zo’n 10% omdat het huidig minimumsalaris gaat gelden voor 36 uur werken, in plaats van voor 40 uur. Het verschil, vier uur per week, zal door de werkgever extra moeten worden uitbetaald aan de medewerker.

Goed nieuws natuurlijk voor de medewerkers die een salaris op of vlak in de buurt van het wettelijk minimumloon verdienen, maar mogelijk minder goed nieuws voor de salarisontwikkeling van de medewerkers die iets meer dan het minimumloon verdienen. Het is nog maar de vraag of er voldoende loonruimte beschikbaar bij de contactcenters beschikbaar is om ook hún salarissen te verhogen.  De komende maanden brengen we met WFC in kaart wat de exacte impact hiervan is voor de salarisontwikkeling in brede zin in de cao Facilitaire contactcenters. Het spreekt voor zich dat Qlix van mening is dat iederéén een fatsoenlijke salarisontwikkeling mag verwachten. Ook de medewerkers met de iets hogere salarissen ervaren immers de gevolgen van de forse inflatie die er nog steeds is.

Functiewaardering

Een ander onderwerp wat verder wordt besproken betreft de waardering van de verschillende functies en rollen van medewerkers in de facilitaire contactcenters. Een functie is een samenstel van opgedragen werkzaamheden en dat samenstel kan per contactcenter of zelfs per project verschillen. Daarnaast kennen we ‘rollen’: bijkomende werkzaamheden die de agent naast het directe klantencontact verricht. Denk daarbij aan coaching van andere agents, of aan het geven van training. Qlix wil dat op basis van de nieuwe cao WFC duidelijk wordt wat welk aspect van een functie of rol aan het inkomen van een medewerker toevoegt. En dat kan met behulp van een systeem van functiewaardering.

Uitbreiding werkingssfeer cao  

De werkingssfeer van een cao maakt duidelijk op welke medewerkers de cao van toepassing is. Nu zijn dat de medewerkers die direct klantcontact onderhouden. Medewerkers die werkzaam zijn bij een contactcenter in een staf- of ondersteunende functie of in een leidinggevende functie vallen niet onder de cao. Zij hebben alleen een individuele arbeidsovereenkomst en moeten ieder jaar op eigen kracht met hun werkgever in overleg over bijvoorbeeld de indexatie van hun salaris aan de gestegen prijzen. Qlix en de andere vakbonden zien de werkingssfeer van de cao WFC daarom graag uitgebreid met de overige functies van medewerkers die een arbeidsovereenkomst met een facilitair contactcenter hebben.

Hoe verder?

Voldoende stof tot nadenken en overleg dus. De afgelopen weken hebben Qlix en de overige vakbonden al driemaal met de WFC om de tafel gezeten ter voorbereiding op de onderhandelingen over de cao WFC 2024. De échte onderhandelingen zullen pas plaatsvinden in september/oktober. Enerzijds omdat er dan meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van de inflatie en de loonontwikkeling elders, anderzijds omdat er dan ook meer duidelijkheid is over de besprekingen tussen facilitaire contactcenters en hun cliënten over de tarieven voor het volgende jaar.

Kort tevoren zal Qlix haar definitieve inzet voor de cao WFC 2024 vaststellen. Natuurlijk houden wij jullie daarover op de hoogte. Wordt vervolgd! Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik om iedereen een fijne vakantie toe te wensen de komende weken.

Vriendelijke groet en tot september,

Ron Harmsen, bestuurder Qlix facilitaire contactcenters.

Cancel