Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Nieuwsbrief juni 2022

14 juni 2022
KPN

In deze nieuwsbrief lees je alles over de onderwerpen die nu spelen in en rond het overleg tussen vakbonden en KPN.

Kosten mobiliteit en levensonderhoud
Enkele weken geleden heeft Qlix de Raad van bestuur mede namens de andere vakorganisaties gewezen op de snel stijgende kosten van brandstof en energie en de gevolgen daarvan voor de medewerkers. Wij hebben KPN verzocht de tegemoetkomingen in die kosten te verhogen.
KPN heeft ons in juni geantwoord dat zij vindt dat KPN de medewerkers met de huidige vergoeding van bruto € 0,23 per km een adequate tegemoetkoming in de reiskosten biedt. Datzelfde geldt voor de huidige tegemoetkoming voor thuiswerken. De vakorganisaties hebben KPN in juni nogmaals gewezen op de snel stijgende kosten van levensonderhoud en de gevolgen daarvan.
Met name van medewerkers in lagere schalen worden steeds meer signalen ontvangen dat het lastiger wordt om rond te komen. De vakorganisaties hebben KPN nogmaals verzocht hier goede aandacht voor te hebben en verwachten in het overleg van juli een inhoudelijke reactie van de zijde van KPN.

Stand van zaken cao-onderzoeksafspraken
Tijdens het cao-overleg over de cao 2022 is afgesproken om enkele onderwerpen nader te onderzoeken. 
Onderzoeksafspraak beloning
KPN zal na afstemming met de bonden een onderzoek doen naar het gebruik en de toepassing van de loonlijnen, variabele beloning en arbeidsduur (keuzetijd). KPN zal daarbij kijken of de toepassing van deze elementen in de huidige markt, omstandigheden en strategische visie moet worden aangepast.
Onderzoeksafspraak stand-by diensten
Dit onderzoek betreft de betere inrichting van stand-by diensten en de arbeidstijdnormen en uitslaapuren na nachtelijke oproep stand-by en de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van de huidige arbeidstijdnormen, zoals deze in de KPN cao zijn opgenomen. Tevens zal een studie worden verricht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een uniforme ‘richtlijn uitslaapuren na nachtelijke oproep stand-by’.
Ten behoeve van deze onderzoeken zijn technische werkgroepen ingesteld, waaraan ook materiedeskundigen van de vakorganisaties, waaronder Qlix, participeren. Inmiddels zijn beide werkgroepen opgestart. Naar verwachting volgt in september een tussenrapportage. De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot input voor de onderhandelingen over de KPN-cao.

Het nieuwe pensioencontract / Regiegroep Pensioen
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Streefdatum van invoering is 1 januari 2023. Als gevolg van de nieuwe pensioenwetgeving zullen in Nederland alle pensioenregelingen met een opbouwsysteem moeten worden omgezet in een premiesysteem. Ook die van KPN. Daarbij kan worden door KPN en de vakbonden gekozen voor de Solidaire premieregeling of de Flexibele premieregeling. Nadat de keuze daarvoor is gemaakt zal de nieuwe pensioenregeling moeten worden uitgewerkt. Het betreft een project met een doorlooptijd van meerdere jaren. KPN, de vakorganisaties en het pensioenfonds hebben een tripartiete regiegroep ingericht die zich bezig houdt met de voorbereiding van dit complexe dossier. Qlix is in deze regiegroep vertegenwoordigd.

Voorbereiding cao-overleg 2023
De economische situatie is in grote delen van de wereld zeer bijzonder:

  • Hoge inflatie, lijkt vooralsnog blijvend
  • Grote krapte op de arbeidsmarkt
  • Groot tekort aan grondstoffen

De gemiddelde loonontwikkeling in recent afgesloten Nederlandse cao’s loopt gestaag op van 2,63% in maart naar 2,85% in mei en 2,89% in juni 2022. (Het betreft de uitkomsten van onderhandelingen, omgerekend naar een 12-maands gemiddelde). Conclusie is dat een dergelijk hoge inflatie helaas niet volledig door loonontwikkeling gecompenseerd kan worden. Overigens heeft de overheid inmiddels wel enige compensatie geboden voor de stijgende brandstof- en energieprijzen (verlaging BTW). De looptijd van de cao KPN verstrijkt op 31 december aanstaande. Qlix volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal de loonvoorstellen voor de cao 2023 in het najaar samen met de leden vaststellen.

Leasebeleid KPN
Anderhalf jaar geleden heeft KPN haar leasebeleid aangepast. Een groot aantal leaserijders moet als gevolg van het aangepaste beleid afscheid van de leaseauto nemen. Daarvoor is hen een transitieperiode van twee jaar geboden. Qlix en de andere vakbonden hebben veel verontruste reacties van leden op het gewijzigde beleid ontvangen. Een aantal KPN-medewerkers heeft daartegen bezwaar gemaakt, helaas niet vaak met een positief resultaat. De meeste claims zijn afgewezen. Veel betrokken medewerkers hebben een mening over het wijzigen van het mobiliteitsbeleid, maar durven die niet persoonlijk bij de werkgever aan te kaarten. Het betreft dus een gevoelig dossier en de huidige hoge brandstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt maken het er niet gemakkelijker op. Zeker als andere werkgevers nieuwe medewerkers met een leaseauto proberen te verleiden om bij hen in dienst te treden.

De vakorganisaties hebben signalen ontvangen dat bij enkele KPN-onderdelen wordt afgeweken van het beleid dat KPN vorig jaar heeft vastgesteld. Dat leidt tot ongelijke situaties in vergelijkbare omstandigheden. Tijdens het overleg van juni zijn hierover een aantal vragen door de vakbonden aan KPN gesteld. KPN stelde daarop dat een speciale toetsingscommissie binnen KPN bekijkt of er reden is om af te wijken van het beleid. Dat kan alleen in zeer bijzondere situaties. Tot nu toe zijn er twee uitzonderingen toegestaan: 24/7 medewerkers die verantwoordelijk zijn (stand-by) voor storingsdienst ICT kunnen hun werk niet verrichten zonder leaseauto. Hetzelfde geldt voor 112-dienstverlening waarbij zeer korte responstijd met de klant is afgesproken. KPN stelt zich zeer goed bewust te zijn van de impact van uitzonderingen en wil die daarom zoveel mogelijk voorkomen.
De vakorganisaties hebben KPN gewezen op het feit dat de ontwikkelingen in de maatschappij zodanig zijn, dat het verstandig is om het nieuwe leasebeleid aan het einde van het jaar te evalueren. KPN is dat ook voornemens en zal de vakbonden en de centrale medezeggenschap daarbij betrekken.

Tot zover de actuele onderwerpen uit het overleg tussen vakbonden en KPN.

Cancel