Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Cao voorstellen cao KPN 2022

05 november 2021

Aan                      : de leden van Qlix en Jong KPN

Onderwerp         : cao-voorstellen Qlix en Jong KPN cao KPN 2022

 

Beste collega’s,

Op 31 december 2021 expireert de looptijd van de huidige cao KPN. Vandaag starten de formele onderhandelingen over de inhoud van de nieuwe cao. Ter voorbereiding op deze besprekingen hebben Qlix en Jong KPN eind oktober een uitvraag onder de leden gedaan over de wensen betreffende de nieuwe cao. Het resultaat van die uitvraag vormt – naast de algemene sociaaleconomische ontwikkelingen en de ontwikkelingen rond en binnen KPN – de basis voor onderstaande voorstellen voor de nieuwe cao. De besturen van Qlix en Jong KPN bedanken jullie voor de vele ingezonden reacties! Hoewel niet alle voorstellen opgenomen konden worden is er op basis van jullie inbreng een gedegen voorstellenpakket tot stand gekomen. Dat pakket wordt vandaag aan KPN gepresenteerd!

Alvorens onze voorstellen inhoudelijk toe te lichten gaan we in op de actuele situatie rond KPN.

De huidige situatie van KPN

Het afgelopen anderhalf jaar was bijzonder: COVID-19 beheerste ons dagelijks leven en vergde veel aanpassingsvermogen van bedrijf en medewerkers. Eerst was daar ‘Het nieuwe normaal’, zoveel mogelijk thuiswerken, het in acht nemen van coronamaatregelen en vervolgens zelfs een periode van bijna gehele lockdown. Gelukkig kwam –dankzij de enorme flexibiliteit en inzet van de medewerkers – de operatie van KPN geen moment in gevaar. De omzet daalde in 2020 met 3,9 procent naar 5,3 miljard euro, de winst met 8,7 procent naar 561 miljoen euro. Onder de streep hield KPN in het eerste kwartaal van 2021 141 miljoen over, wat een stijging van 18 procent betekent. Dit ook weer dankzij de inzet van de medewerkers. Ook dit jaar verloopt de uitrol van de strategie succesvol en worden de doelstellingen gerealiseerd. Kortom, het gaat goed en KPN ziet ruimte om structureel extra kapitaal uit te keren aan haar aandeelhouders.

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal!

Qlix en Jong KPN zijn van oordeel dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van KPN. Zonder goed opgeleide, goed geëquipeerde medewerkers kunnen de kerntaken van KPN niet uitgevoerd worden en komt de operatie van het bedrijf in gevaar. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voltrekken zich in snel tempo. Het aantal vacatures is in Nederland groter dan het aantal geschikte kandidaten. Mensen – zeker die met specialistische kennis - kunnen kiezen waar zij willen werken en dat zal de komende jaren, gelet op de vergrijzing, niet veranderen. Qlix en Jong KPN zijn van oordeel dat de medewerkers hun werk met aandacht en betrokkenheid moeten kunnen blijven verrichten. Een KPN-personeelsbeleid dat zich richt op het aantrekken van goede medewerkers én het voorkomen van ongewenst verloop onder de huidige medewerkers moet alle aandacht krijgen. Een actuele KPN-cao, waarbij medewerkers adequaat worden gecompenseerd voor hun inzet is daarbij van groot belang. Juist ook in tijden van grote veranderingen.

Gelet op het goed kunnen blijven uitvoeren van de kerntaken van KPN zetten de medewerkers zich maximaal in om de door het bedrijf gemaakte strategische keuzes waar te maken. Het naast de reguliere operatie voorbereiden, uitvoeren en afronden van de vele vernieuwingsprojecten vraagt de nodige tijd en aandacht van medewerkers en leidt op veel plaatsen tot hoge werkdruk. Ook hiervoor is een passende waardering op zijn plaats.

Met dit in het achterhoofd komen Qlix en Jong KPN tot navolgende voorstellen voor de cao 2022:

 1. Looptijd cao KPN: één jaar

Gelet op de snelle sociaaleconomische ontwikkelingen, de vele maatschappelijke veranderingen en de nasleep van de COVID-19 crisis stellen Qlix en Jong KPN een cao KPN met een looptijd van één jaar voor. Dit geeft ons de mogelijkheid om arbeidsvoorwaardelijk snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen, mocht dat nodig zijn.

 1. Loonontwikkeling 2022

Qlix en Jong KPN stellen voor om per 1 januari 2022 5% loonruimte vast te stellen ten behoeve van de financiering van arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen. De inflatiecijfers stijgen snel. De actuele inflatie bedraagt 2,7%.  Het levensonderhoud van de medewerkers van KPN wordt fors duurder. Qlix en Jong KPN zijn van oordeel dat met ingang van het jaar 2022 in ieder geval de inflatie voor de medewerkers gecompenseerd wordt. Daarvoor kan een flink deel van de loonruimte worden benut. Daarnaast verwachten Qlix en Jong KPN in 2022 ook een feitelijke koopkrachtverbetering voor haar leden. Concreet betekent dit dat de salarissen en de salaristabellen met ingang van 1 januari 2022 met 3,5% moeten worden verhoogd.

Er resteert dan nog 1,5% voor de financiering van andere cao-verbeteringen. Wij denken daarbij aan navolgende onderwerpen. In de gevallen dat de medewerker het maximum van de salarisschaal heeft bereikt kunnen geen individuele periodieke RSP-verhogingen meer worden toegepast. Ook de mogelijkheid om bij uitstekend functioneren sneller door de schaal te lopen is in formele zin verdwenen. Dat maakt het voor deze groepen medewerkers (en dat zijn er veel) niet motiverend om je met volle overgave te blijven inzetten. Qlix en Jong KPN stellen voor om voor deze groepen een mogelijkheid in de cao op te nemen om extra inkomen te verwerven.

Daarnaast stellen Qlix en Jong KPN voor om gedurende de looptijd van de nieuwe cao te onderzoeken of de diverse beloningssystemen binnen KPN nog passend zijn. Daarbij denken wij aan:

 • De (lange) duur van het doorlopen van het traject tussen 70 – 100 RSP;
 • De verhoging van het salaris bij een promotie naar een volgende schaal;
 • De variabele beloning binnen KPN versus een vaste dertiende maand;
 • Zijn de verschillende loonlijnen in de cao KPN anno 2022 nog passend?
 • De beloningsontwikkeling na het bereiken van RSP 100

De uitkomsten van deze studie kan betrokken worden bij de onderhandelingen over toekomstige cao’s.

 1. Het nieuwe normaal wordt gewoon

In 2020 is de wereld geconfronteerd met COVID-19. Sinds maart 2020 werken veel medewerkers – ook die van KPN – thuis. Veel werkgevers, waaronder KPN, hebben inmiddels aangegeven daarmee goede resultaten te behalen en stellen voor om –ongeacht de verdere ontwikkelingen rond COVID-19 – gedeeltelijk thuiswerken te continueren en te structureren, mede omdat dat bedrijfseconomische voordelen heeft. Ook door KPN zijn die stappen gezet.

Qlix en Jong KPN stellen als uitgangspunt dat het ten alle tijden de verantwoordelijkheid is van de werkgever om zorg te dragen voor een Arboproof werkplek, ook bij thuiswerken. En dat de extra kosten waarmee medewerkers worden geconfronteerd door thuiswerken, in beginsel naar redelijkheid door KPN dienen te worden vergoed. Op basis van dit uitgangspunt stellen Qlix en Jong KPN voor om in de cao KPN te regelen:

 • Dat KPN voor de medewerker (ook de parttimer) die gedeeltelijk thuiswerkt voorziet in de aanschaf en het onderhoud van een Arboproef werkplek thuis, ten minste bestaande uit een verstelbaar bureau / bureaustoel, verlichting, een laptop met extra scherm/muis en een adequate beveiligde internetverbinding. Indien een medewerker thuis onverhoopt niet in de situatie is dat er gewerkt kan worden, dient betrokkene altijd op kantoor terecht te kunnen.
 • Dat KPN de extra kosten bij gedeeltelijk thuiswerken per dag vergoedt, minimaal overeenkomstig het door het NIBUD daarover geadviseerde vergoedingsniveau en
 • Dat KPN naast de kosten van de internetverbinding thuis vergoedt als onderdeel van de faciliteiten voor thuiswerken. (Dus niet langer uit de vergoeding Eigen product, maar als een afzonderlijke component de kosten van thuiswerken.  
   
 1. Duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

Qlix en Jong KPN vragen aandacht voor het belang van het gezamenlijk werken aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van KPN. Qlix en Jong KPN wijzen daarbij in het bijzonder op de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen die geldt vanaf 1 januari 2021. In het kort houdt deze wet in:

 1. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025;
 2. Uitbreiding van de fiscale ruimte voor verlofsparen, eveneens met ingang van 1 januari 2021.
   
 1. RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)

Het kabinetsbeleid blijft gericht op bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen, maar tegelijkertijd heeft het kabinet geconstateerd dat vooral mensen die bijna de AOW-leeftijd bereiken, door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd in 2015 overvallen zijn en moeite hebben om gezond werkend de AOW-leeftijd te bereiken. Daarom is op centraal niveau afgesproken dat werknemers meer mogelijkheden moeten krijgen om eerder te stoppen met werken, onder andere door het verlofsparen dat verderop nog aan de orde komt. Een ander onderdeel van het pakket is de RVU-heffing tijdelijk te versoepelen door een vrijstelling van de heffing tot een bepaald bedrag te introduceren. Qlix en Jong KPN ziet hiervan graag een uitwerking van binnen KPN, zodat medewerkers kort voor hun AOW-leeftijd zitten gemakkelijker kunnen overwegen om eerder te stoppen met werken.

 1. Verlofsparen, meer- en overuren opsparen

Qlix en Jong KPN stellen voor om in de cao op te nemen dat werknemers overeenkomstig de nieuwe wettelijke regeling tot maximaal 100 weken verlof kunnen sparen. Hiervoor kunnen wat Qlix en Jong KPN betreft ook de door de medewerker gewerkte meer- of overuren worden gebruikt (!). Betreffende de gewerkte meeruren of overuren kan de medewerker dan kiezen: uitbetalen of opsparen voor een langdurig verlof.

 1. Scholing en ontwikkeling van medewerkers

Betreffende de scholing en ontwikkeling van medewerkers willen Qlix en Jong KPN In de cao vastleggen dat de medewerker zélf de regie krijgt over scholing (drempel toestemming vragen van de leidinggevende wegnemen). Daarnaast zijn wij van oordeel dat in de cao meer tijd beschikbaar gesteld moet worden om in werktijd te scholen. Tenslotte pleiten Qlix en Jong KPN voor de introductie van een persoonlijk opleidingsbudget dat kan worden opgespaard en dat ook buiten KPN/bij uitdiensttreding bij de medewerker blijft, de zogenoemde ‘leerrekening’.

 1. Aandacht voor werkdruk

De werkdruk binnen KPN is over het algemeen hoog. Werkdruk binnen KPN heeft verschillende oorzaken:

 • Krappe bezetting van de teams en het (gedurende een lange periode) niet opvullen van vacatures;
 • In een aantal onderdelen van KPN kunnen medewerkers naar verluidt niet langer gebruik maken van keuzetijd (40 ipv 37 uur werken) terwijl het werk niet afneemt;
 • Medewerkers in de groepen die stand-by diensten draaien worden geconfronteerd met zeer frequente stand-by inzet. Dat heeft grote impact op het reguliere werk en de werkdrukbeleving;
 • Medewerkers kunnen niet altijd verlof nemen op momenten dat zij dat willen.

Om die reden willen Qlix en Jong KPN dat in de cao, vooruitlopend op de wetgeving die daarvoor in de maak is, het ‘recht op onbereikbaarheid’ voor de medewerker opnemen. Verder stellen wij voor:

 • Vacatures niet gebruiken als bezuinigingsmaatregel, maar (voor-)tijdig openstellen;
 • Optimaliseren KPN Match t.b.v. het verder verbeteren van de interne arbeidsmobiliteit;
 • Afwijzen individuele wens keuzetijd kan alleen in geval van bedrijfseconomische redenen binnen het KPN-onderdeel.
 • In de cao het recht opnemen om gedurende een bepaalde periode niet stand-by te hoeven staan. Dit kan worden ondersteund door de omvang van stand-by teams te vergroten van minimaal vier naar minimaal vijf leden
   
 1. Geboorteverlof

Qlix en Jong KPN willen in de cao KPN opnemen dat het inkomen van de medewerker die wettelijke geboorteverlof opneemt wordt aangevuld tot 100%.

 1. Compensatie meeruren bij de JUS

Qlix en Jong KPN zien in de cao graag opgenomen dat compensatie meeruren bij JUS/zelfroosteren langer mogelijk is dan binnen drie maanden én dat de medewerker de keuze krijgt om gewerkte meeruren uit te laten betalen óf op te kunnen sparen. (Zie ook het voorstel over de mogelijkheid van verlofsparen tot 100 weken)

 1. Reiskosten woning – werk

Gelet op de enorm gestegen brandstofprijzen stellen Qlix en Jong KPN voor om de tegemoetkoming woon-werkverkeer en dienstreizen te verhogen.

 1. Interne arbeidsmobiliteit en Sociaal plan

Veranderingen behoren bij het snelle leven dat wij in 2021 leiden. Veranderingen hebben hun weerslag op de organisatie van het werk binnen KPN en daarmee ook op aantallen en soorten functies. Veranderingen vergen voortdurende aanpassing van werkzaamheden. Die veranderingen worden deels opgevangen dankzij de flexibiliteit en mobiliteit van de medewerker. Een goed sociaal plan faciliteert de medewerkers daarbij. Qlix en Jong KPN stellen daarom een verlenging van het huidige (ongewijzigde) sociaal plan KPN voor, voor de duur van drie jaar.  

Daarnaast stellen wij voor om de interne arbeidsmarkt en de doorstroming binnen KPN te optimaliseren. KPN Match speelt hierbij een zeer belangrijke rol en zal moeten worden versterkt

Tot zover de inzet van Qlix en Jong KPN voor de besprekingen over de cao KPN 2022. Wij hebben ons het recht voorbehouden om tijdens de besprekingen met aanvullende voorstellen te komen.

Wij houden jullie op de hoogte, wordt vervolgd!

 

De besturen van Qlix en Jong KPN

Cancel