Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

De jaarurensystematiek (JUS) en zelfroosteren bij KPN

29 maart 2021
KPN

De jaarurensystematiek (JUS) bij KPN
Bij de invoering van de cao in januari 2020 is een artikel in de cao opgenomen dat gaat over de jaarurensystematiek voor medewerkers van CS en monteurs. Een aantal weken geleden zijn binnen de monteursorganisatie pilots gestart voor de jaarurensystematiek met de toepassing van zelfroosteren. Voor zelfroosteren loopt al langere periode een pilot binnen de monteurs-organisatie. Ook binnen Customer Service is gestart met een pilot JUS, waarbij medewerkers meer invloed krijgen op het eigen rooster . Bij Qlix hebben wij reacties en vragen ontvangen van leden over deze systematiek. 

De reden achter de jaarurensystematiek
De werkpakketontwikkeling van monteurs en customer service binnen KPN vraagt een bepaalde mate van flexibiliteit om werkschommelingen op te vangen. Daarnaast wil KPN haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het verkleinen van het verschil in aantal vaste en flexibele contracten. 
Daarom is bij de onderhandelingen voor de cao gesproken over een andere manier van roosteren nl. met een jaarurensystematiek. Wanneer alle monteurs en klantexperts (EP en UP) meer flexibel in te roosteren zijn kan een groter aandeel van de monteurs en klantexperts in dienst treden bij KPN.  Uitgangspunt is dat KPN met deze roostervariant de inzet van de medewerkers beter afstemt op de fluctuaties in het werkaanbod over het kwartaal of het jaar én met de afspraak dat de medewerker meer invloed krijgt op de werktijden. KPN, vakbonden en ondernemingsraden zoeken samen naar de best werkende vorm. 

Zelfroosteren bij de monteurs
In het cao-artikel over de jaarurensystematiek is afgesproken dat medewerkers meer invloed krijgen op het roosteren. Bij zelfroosteren ben je als monteur voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming van het rooster, door in de verschillende roosterrondes je voorkeuren op te geven en samen met je team te komen tot de beste bezetting. Daardoor is er meer invloed op het moment van werken. Met de invoering van de jaarurensystematiek en zelfroosteren wordt er aan de andere kant ook meer flexibiliteit van de monteur gevraagd. Je kunt zelf het moment bepalen waarop je wel of juist niet maximaal 4 uur per week beschikbaar bent om extra of juist minder te werken. 
De pilot is gestart met gemiddeld 4 uur plus en 4 uur min per week aan flexuren. En deze flexdiensten kunnen uiterlijk 2 dagen van te voren ingezet worden. In de pilot wordt gekeken of de flexdiensten mogelijk ook langer van te voren ingepland kunnen worden. Hiervoor wordt ook gekeken naar meerdere mogelijkheden om het werkpakket te sturen (denk aan boekbaarheid, inzet projecten).

De reacties en ervaringen
Qlix heeft van een aantal monteurs een reactie gekregen op de jaarurensystematiek en het zelfroosteren. Zij verwachten flink wat nadelen van deze regeling te gaan ondervinden. Dat betreft vooral de flexibiliteit die wordt verwacht en dat je pas twee dagen van tevoren weet of je extra of juist minder moet werken. Dit legt een beslag op het privéleven en tijd met het gezin. Een aantal leden vindt dat KPN een ‘stand-by vergoeding’ moet betalen voor de uren die je daarvoor reserveert. En dat de termijn van twee dagen veel langer zou moeten zijn. Hoewel de pilotgroep een dikke 8 gegeven heeft aan het systeem van zelfroosteren, verwachten monteurs dat het systeem van zelfroosteren met ‘jokers’ en ‘punten’ mogelijk te complex is. Andere suggesties vanuit de leden: maak het werken met een jaarurensystematiek optioneel, zodat medewerkers zelf kunnen kiezen of ze hiermee willen werken. 

We willen benadrukken dat op dit moment de pilots lopen. Tijdens de pilots worden bovengenoemde en andere praktijkervaringen opgedaan en die kunnen zeker nog tot aanpassingen leiden. Voordat de systematiek breed wordt ingevoerd, volgt bovendien eerst nog een instemmingsverzoek bij de betreffende OR hiervoor. 

Overleg met KPN
In ons overleg met KPN bespreekt Qlix het verloop van de pilots. Bovenstaande reacties van onze leden zijn aan de bedrijfsleiding kenbaar gemaakt. Ook KPN heeft reacties gekregen en neemt deze serieus. Er zijn verschillende klankbordgroepen opgericht, bestaande uit de werkgever, een groep medewerkers en een vertegenwoordiging van de OR. Met deze klankbordgroepen wordt regelmatig van gedachten gewisseld over de ervaringen in de pilots. 

Qlix houdt de vinger aan de pols en blijft dit onderwerp bespreken met KPN in ons reguliere overleg. Voor ons blijft een belangrijk uitgangspunt: de individuele medewerker moet zelf ook baat hebben bij zelfroosteren. Hier komt op dit moment nog bij dat door de impact van corona en ‘het nieuwe normaal’ natuurlijk helemaal niet normaal is. Dat bemoeilijkt mogelijk de pilots.

Aan de andere kant hebben wij als vakbond ook een verantwoordelijkheid om een rol te vervullen in het maatschappelijke debat in Nederland over het terugbrengen van flexibele arbeidscontracten, omdat flexibele contracten ook duidelijke nadelen heeft. Flexkrachten zijn gemiddeld minder blij met het werk dat ze doen en het leven dat ze leiden, omdat ze minder keuzevrijheid hebben. Dat is niet goed voor het individu, het remt de Nederlandse economie en heeft effecten op innovatie en gezondheid  (Bron Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). 

De vakbonden worden periodiek door KPN geïnformeerd over de voortgang. Na afloop van de pilots zal KPN voor het invoeren een instemmingsverzoek sturen aan de betrokken OR over de invoering van de jaarurensystematiek en het zelfroosteren. Zonder de instemming van de OR kan KPN niet tot definitieve invoering van jaarurensystematiek en zelfroosteren overgaan. 


Wij houden je op de hoogte over de voortgang!

 

De afspraken van de jaarurensystematiek (JUS) op een rij

In de cao is het volgende vastgelegd.

 • Je contracturen staan vast met een vast maandsalaris.
 • Je inzet per week kan verschillen, tot maximaal 4 uur meer of 4 uur minder, dit zijn de plusuren en minuren.
 • De werktijden per week worden in een rooster vastgelegd.
 • Per vier weken wordt de jus toeslag berekend.
  • Heb je over die vier weken, meer gewerkt dan 4x je contracturen per week? Dan krijg je een vergoeding in tijd en een toeslag van 30% van je salaris per uur over die extra uren. De toeslag wordt uitbetaald. De uren worden gereserveerd op de jaarurenteller voor latere opname als min-uren. 
 • Eens per kwartaal wordt getoetst of het aantal plus- of minuren groter is dan eenmaal de contracturen per week.
  • Alle uren boven 1x de contractduur die meer hebt gewerkt dan je contracturen worden uitbetaald. De rest blijft op de jaarurenteller staan.
  • Heb je minder uren gewerkt dat je contracturen over die 13 weken (minuren), dan word je in de periode daarna vaker ingeroosterd om de minuren weg te werken.
 • Einde kalenderjaar wordt het saldo van de jaarurenteller vastgesteld. Alle plusuren worden uitbetaald tegen het dan geldende salaris. En alle minuren worden kwijtgescholden.
 • Voor details verwijzen we naar de cao-tekst.

 

Heb je specifieke vragen of heb je nu een conflict? Neem dan contact met ons op!

Dit kan via info@qlix.nl

Cancel