Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden van Qlix stemmen met minimale meerderheid vóór

10 maart 2020
KPN

Bestuur Qlix accepteert het onderhandelingsresultaat cao KPN 2020-2021

Zoals bekend hebben de vakorganisaties, waaronder Qlix, begin februari  2020 een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met KPN bereikt. Medio februari hebben onze onderhandelaars, Ron Harmsen en Harry Sonderman het behaalde resultaat tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde kaderbijeenkomst voorgelegd en toegelicht aan de kaderleden van Qlix en Jong KPN. Daarbij werd aan de kaderleden vanuit het bestuur de vraag voorgelegd met welk advies het resultaat aan de leden moest worden voorgelegd.
Na de toelichting van de onderhandelaars en een stevige discussie onder de kaderleden kon de balans daarover worden opgemaakt. Het behaalde resultaat bleek door het kader zeer verschillende te worden gewaardeerd, de tegenstemmers en de voorstemmers hielden elkaar aardig in balans. Alles afwegende werd een neutraal stemadvies opgesteld, met daarbij een duidelijke onderbouwing richting de leden welke elementen van het pakket niet positief werden gewaardeerd.
De afgelopen weken konden de individuele leden van Qlix en Jong KPN hun stem over het onderhandelingsresultaat uitbrengen. Na telling van de stemmen door het bestuur, afgelopen weekeinde, kon er een kleinst mogelijke meerderheid vóórstemmers worden genoteerd van 51%, het aandeel tegenstemmers bedroeg 34% en het aandeel ‘neutraal’ bleek 15% van de stemgerechtigden.
Gelet op deze uitslag heeft het bestuur van Qlix op 9 maart 2020 besloten om het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao te aanvaarden. De nieuwe cao KPN zal dus door Qlix ondertekend worden. Echter, gelet op de uitkomst van de ledenraadpleging zal dat niet met veel enthousiasme gebeuren.
De redenen die door de tegenstemmers zijn opgegeven zijn (beknopt weergegeven):
  • De individuele RSP-verhoging over 2019 wordt pas uitbetaald per 1 april 2020, onze achterban verwachtte de verhoging per 1 januari 2020;
  • De loskoppeling van de beoordeling als maatstaf voor de individuele RSP-verhoging wordt door met name jonge medewerkers negatief gewaardeerd, temeer omdat er nog geen duidelijkheid is over het prestatiemanagement en de budgetten voor high potentials en high performance;
  • Er heerst teleurstelling over de toepassing van de collectieve verhogingen (pas) per 1 juli van beide jaren;
  • Eenmalige uitkering over het deel RSP boven 100 in plaats van structurele verhoging over het gehele inkomen doet betrokkenen financiële pijn. De overeengekomen compensatie voor het deel boven RSP 100, vermenigvuldigd met factor 1,75 wordt ervaren als een fooi;
  • De werktijdentoeslag is bij werken op een feestdag die valt op zondag een achteruitgang ten opzichte van de huidige regeling;
  • Er is zorg over de impact van de nieuwe werktijdentoeslag voor de medewerkers die 24/7 werken. De gevolgen kunnen niet goed worden overzien;
  • De opleidingstijd (verlof) blijft 16 uur. Dat leidt vooral tot beperking in opleidingsmogelijkheden voor medewerkers die in strakke roosters werken. Deze cao-bepaling wordt binnen KPN bovendien verschillende geïnterpreteerd.
De opsomming is niet compleet, maar geeft een goed beeld van de belangrijkste punten van scepsis en zorg bij onze achterban.  Het bestuur heeft daar begrip voor. Vanzelfsprekend zullen onze onderhandelaars KPN meedelen om welke redenen een grote groep leden uit de achterban van Qlix en Jong KPN negatief is over het behaalde resultaat.
Tot zover de toelichting op de uitkomst van de ledenraadpleging over de nieuwe cao KPN. Het bestuur maakt graag van deze mogelijkheid om iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het behaalde resultaat.
Het bestuur van Qlix
Cancel