Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ledenraadpleging Qlix/Jong KPN onderhandelingsresultaat cao KPN 2020-2021

20 februari 2020
KPN

Breng je stem uit! 

Collega’s,

Zoals bekend hebben de vakorganisaties recent een onderhandelingsresultaat behaald over de cao KPN 2020-2021. De inhoud ervan kunt u lezen in ons eerdere nieuwsbericht. Woensdag 19 februari jl. hebben de kaderleden van Qlix en Jong KPN zich gebogen over het resultaat. Na uitleg en discussie werden gemengde reacties gepeild. Uit de stemming bleek dat 40% van de kaderleden een positief stemadvies geeft, 30% van de kaderleden er neutraal tegenover staat en 30% van de kaderleden een negatief stemadvies geeft, vanwege navolgende redenen:

 • De individuele RSP-verhoging over 2019 pas per 1 april 2020 ontvangen ligt moeilijk, men verwacht de verhoging per 1 januari 2020;
 • Loskoppeling beoordeling als basis voor de individuele RSP-verhoging is waarschijnlijk negatief voor high potentials, temeer omdat er nog geen duidelijkheid is over het prestatiemanagement en de budgetten voor high potentials en high performance;
 • Teleurstelling over de toepassing van de collectieve verhogingen pas per 1 juli van beide jaren;
 • Eenmalige uitkering over het deel RSP boven 100 in plaats van structurele verhoging over het gehele inkomen doet betrokkenen financiële pijn. Eenmalige financiële compensatie voor het deel boven RSP 100 met factor 1,75 wordt ervaren als een fooi;
 • De werktijdentoeslag leidt bij werken op een feestdag die valt op zondag tot een achteruitgang ten opzichte van de huidige regeling;
 • Er is zorg over de impact van de nieuwe werktijdentoeslag voor de medewerkers die 24/7 werken. De gevolgen kunnen niet goed worden overzien;
 • Opleidingstijd (verlof) blijft 16 uur. Dat leidt tot beperking in opleidingsmogelijkheden voor medewerkers die in strakke roosters werken. Deze cao-bepaling wordt binnen KPN bovendien verschillende geïnterpreteerd.

Overige reacties:

 • Er is wéér gesleuteld aan de Tot. Wij gaan ervan uit dat er nu rust komt aan het toeslagenfront. Gelukkig gaan grote groepen er iets op vooruit met de nieuwe werktijdentoeslag, ook in combinatie met overwerk/stand-by;
 • De percentages van de collectieve verhoging zijn acceptabel;
 • De structurele extra verlofdag wordt gewaardeerd;
 • Generatiepact in de cao: Ok, met de aantekening dat het verplicht één jaar eerder met pensioen gaan waarschijnlijk remmend werkt op het benutten van deze mogelijkheid;
 • Uitzendkrachten in dienst nemen wordt als positief ervaren.

Reactie onderhandelaars Ron Harmsen en Harry Sonderman

 • Wij hebben begrip voor de gemengde reacties en (h)erkennen het gevoel. Vandaar dat het pakket afspraken ook het etiket ‘onderhandelingsresultaat’ heeft gekregen in plaats van ‘principeakkoord’.
 • Betreffende de individuele en collectieve inkomensontwikkeling is lang discussie gevoerd. Neem van ons aan, meer zat er echt niet in. Tot op het laatste moment hebben wij vastgehouden aan doorvoering van (in ieder geval) de RSP verhogingen per 1 januari. Maar dat zou uiteindelijk hebben geleid tot het weer moeten inleveren van de extra vakantiedag die nu wordt toegekend. Als onderhandelaars achten wij de waarde van die structurele extra vakantiedag groter dan de individuele RSP-verhoging drie maanden eerder krijgen.
 • Betreffende het loskoppelen van de beoordeling voor de vaststelling van de RSP-verhoging hebben wij de toezegging van KPN dat Qlix en Jong KPN betrokken wordt bij de uitwerking van de regels voor de toepassing van het budget High Performance en High Potential.
 • Betreffende de veranderingen in de vergoedingen voor Tot., overwerk en stand-by: ook hier begrijpen wij de gevoeligheid. Het is inderdaad zo dat de werktijdentoeslag bij enkele specifieke uren in de week in de nieuwe regeling nadelig uitpakt voor groepen medewerkers. Dat is ook het geval bij het werken op een feestdag die op zondag valt. Daartegenover staan hogere percentages op uren waarop veel vaker gewerkt wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat de medewerker die in aanmerking komt voor deze vergoedingen er aan het einde van het jaar, onder aan de streep echt (iets) op vooruit gaat. Maar KPN is een complex bedrijf met veel verschillende roosters en werktijdregelingen, wij kunnen niet alles volledig overzien> Mocht er onverhoopt een significante vermindering van inkomen optreden door de nieuwe regelingen, dan is er de mogelijkheid  een beroep te doen op de hardheidsclausule.   

Stemadvies aan de leden:
Alles overwegende is besloten om het resultaat neutraal voor te leggen aan de leden.

Stemmen kan tot en met woensdag 4 maart 2020

→ Breng hier je stem uit! 

 

 

Cancel