Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ledenraadpleging nieuwe cao en sociaal plan KPN

24 juli 2018
KPN

Beste mensen,

Op 21 juli jl. hebben Qlix en Jong KPN overeenstemming bereikt met KPN over een nieuwe cao en de verlenging van het sociaal plan KPN. In het kort komt het erop neer dat de cao en het sociaal plan ongewijzigd worden verlengd tot 1 januari 2019 en dat de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 met 1% worden verhoogd. Deze verhoging komt boven op de eerder overeengekomen 1,5% algemene salarisverhoging per 1 januari 2018.

De leden van Qlix en Jong KPN kunnen tot en met 31 juli 12;00 uur aanstaande hun stem uitbrengen op dit resultaat. Stemmen kan hier

Hieronder geeft onze bestuurder, Ron Harmsen, een toelichting op het bereikte resultaat en de reden daarvan. De looptijd van de cao en het sociaal plan KPN is per 1 juli jl. verstreken. De besturen van Qlix en Jong KPN hebben zich de afgelopen maanden met ondersteuning van de kaderleden voorbereid op de onderhandelingen voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan. Tijdens die voorbereidingen is de overtuiging bij ons ontstaan dat de onderhandelingen, gelet op de complexiteit en omvang van de diverse onderwerpen, veel tijd zullen vergen. Daarnaast buigt de Raad van Bestuur zich onder de leiding van de nieuwe CEO zich momenteel over de strategische koers van KPN, hetgeen ook impact kan hebben op de door ons gewenste inhoud van cao en sociaal plan.

Qlix/Jong KPN bestuurder Ron Harmsen: ‘Zoals jullie ongetwijfeld nog weten heeft de meerderheid van de leden van Qlix en Jong KPN een half jaar geleden niet ingestemd met het vorige cao-akkoord. De looptijd daarvan was zes maanden tot halverwege 2018. Als gevolg daarvan zijn de percentages van de cao-verhogingentabel door KPN in verhouding met die korte looptijd aangepast. (Lager dus, dan in het geval de looptijd één jaar zou zijn). Dat, terwijl diezelfde tabel wordt gebruikt als vaststelling van de individuele salarisontwikkeling op basis van het individueel functioneren over geheel 2017.Ron Harmsen

Het doet mij deugd jullie nu een nieuwe afspraak met KPN over de cao en sociaal plan ter instemming te kunnen voorleggen. Een afspraak die enerzijds onze bezwaren van een half jaar geleden teniet doet en ons anderzijds de tijd en gelegenheid geeft om het overleg over de échte vernieuwing van cao en sociaal plan in betrekkelijke rust te kunnen voeren. Wat is er namelijk afgesproken:

  • De cao KPN wordt opnieuw met zes maanden verlengd tot 1 januari 2019 zonder verslechteringen;
  • Het sociaal plan KPN wordt met zes maanden verlengd tot 1 januari 2019 zonder verslechteringen;
  • De salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari verhoogd met 1%, waardoor de totale algemene loontonwikkeling binnen KPN uitkomt op 2,5% structurele per 1 januari 2018. Dat gaat als volgt. De verhogingentabel wordt per 1 juli 2018 opnieuw aangepast en geldt met terugwerkende kracht voor iedereen die op 31 december 2017 in dienst was. De nieuwe verhogingentabel wordt dus toegepast op basis van het persoonlijk functioneren van de medewerker over 2017. Het resultaat van die toepassing komt boven op de toepassing van de verhogingentabel van 1 januari 2018’.

De formele tekst van het onderhandelingsresultaat en de nieuwe verhogingentabel download je hier. 

De besturen en kaderleden van Qlix en Jong KPN zijn tevreden over dit resultaat en leggen het resultaat met een positief advies aan jou voor. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van je of jij kunt instemmen met het bereikte resultaat. Jouw stem ontvangen wij graag via dit formulier. 

Graag vernemen wij jouw mening uiterlijk op 31 juli 2018, voor 12:00 uur. Bij voorbaat dank voor je reactie!

De besturen van Qlix en Jong KPN

Cancel