Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Concurrentiebeding

16 juli 2020

Om rechtsgeldig een concurrentiebeding af te spreken, is het nodig dat het beding schriftelijk met een meerderjarige werknemer is overeengekomen. Daarbij moet uit de schriftelijke motivering blijken welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het noodzakelijk maken dat op de hoofdregel, dat het een werknemer vrij staat om ergens te werken, een uitzondering wordt gemaakt.

Is er geen schriftelijke motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Dan is het concurrentiebeding van rechtswege (dus zonder dat daarvoor iets gedaan hoeft te worden) niet geldig.

De zwaarwegende belangen zijn niet beschreven in de wet. De belangen van de werkgever zijn echter op twee momenten belangrijk. Het eerste moment is wanneer de overeenkomst wordt afgesproken. Het tweede moment is op wanneer dat de werkgever zich op de overeenkomst beroept, dan moet de noodzaak van het beding bestaan. Het staat de werknemer die door het beding wordt benadeeld vrij om naar de rechter te stappen. De rechter moet dan oordelen of het concurrentiebeding op een rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen en of het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Is van dat laatste sprake, dan zal de rechter die belangen moeten afwegen tegen de belangen van de werknemer.

Als blijkt dat de werknemer te erg wordt benadeeld door het beding in verhouding tot het belang van de werkgever, dan kan het beding geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.

Ben je lid van Qlix en heb je vragen? Neem dan contact met ons op! We voorzien je graag van advies.

 

Cancel