Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Postactieven \ Verlagen van KPN-pensioen vooralsnog niet aan de orde

Verlagen van KPN-pensioen vooralsnog niet aan de orde

 

Sector PostactievenJuli 2012  Actuele financiële situatie van het KPN-pensioenfonds

Helaas is de dekkingsgraad in het tweede kwartaal gedaald van 100,7% per eind maart 2012 naar 98,3% per eind juni 2012. Verschillende factoren beïnvloeden de hoogte van de dekkingsgraad waaronder de gemiddelde rente en de behaalde rendementen op de beleggingen van Pensioenfonds KPN. Als de rente laag is, moet het pensioenfonds meer geld in kas hebben om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Omdat de gemiddelde rente in het tweede kwartaal opnieuw is gedaald, stegen de pensioenverplichtingen en dat had weer een negatief effect op de dekkingsgraad.

Het rendement op de beleggingen was positief en bedroeg 2,9% in het tweede kwartaal en 7,5% in het eerste halfjaar. Dit rendement had natuurlijk een positieve invloed op de dekkingsgraad, maar kon het negatieve effect van de daling van de rente niet compenseren.

Beleggingsbeleid van het pensioenfonds
Via beleggingen in vastrentende waarden en rente-instrumenten streeft het pensioenfonds er naar het effect van een rentedaling op de dekkingsgraad te beperken (renteafdekking). Naar aanleiding van de lage rente in mei heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om de mate van deze renteafdekking te verlagen. Door de lagere renteafdekking kan het pensioenfonds meer dan voorheen profiteren van een stijgende rente. Een ander belangrijk onderdeel van het risicobeheer van het pensioenfonds is het beperken van de risico’s naar aanleiding van de huidige crisis op de Europese obligatiemarkten. Zo zijn sinds het begin van de schuldencrisis verschillende maatregelen genomen om beleggingsrisico’s in risicovollere Europese landen te verminderen. Opnieuw zijn in het afgelopen kwartaal de beleggingen in obligaties bijgestuurd vanwege de blijvende onzekerheid op de Europese obligatiemarkten. Hierbij is er minder belegd in staatsobligaties uitgegeven door Europese landen en meer in obligaties uitgegeven door bedrijven (waarbij niet belegd wordt in de sector financiële dienstverlening).


Wat betekent de lage dekkingsgraad voor uw pensioen?
Omdat de dekkingsgraad lager is dan de minimum vereiste dekkingsgraad is een herstelplan, zoals ingediend bij de toezichthouder DNB, van toepassing. In het herstelplan staan de maatregelen die erop gericht zijn dat het pensioenfonds uiterlijk eind 2013 weer een dekkingsgraad heeft van tenminste 104%. Dit herstelplan houdt onder andere in dat KPN N.V. extra bijdrage stort als de dekkingsgraad aan het eind van een kwartaal lager is dan het minimum vereist eigen vermogen. Deze bijdrage is gemaximeerd. Daarnaast zal, zolang de dekkingsgraad lager is dan de minimum vereiste dekkingsgraad, geen toeslag worden verleend.

Verlagen van pensioenen bij KPN vooralsnog niet aan de orde.

Een belangrijk meetmoment is einde van het jaar, want dan moet het Pensioenfonds KPN weer zijn herstelplan evalueren. Als uit deze evaluatie blijkt dat het Pensioenfonds voor eind 2013 onvoldoende kan herstellen dan zal het bestuur van Pensioenfonds KPN aanvullende maatregelen moeten nemen. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal dit begin 2013 worden aangekondigd. Het bestuur heeft een beperkt aantal middelen ter beschikking. Mochten deze middelen niet voldoende zijn dan zal het bestuur moeten besluiten om de pensioenen te verlagen. Voordat het bestuur tot deze beslissing overgaat, weegt het bestuur de belangen van alle belanghebbenden zorgvuldig af. Het verlagen van pensioenen is vooralsnog niet aan de orde.