Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Qlix regelt nabetaling onregelmatigheidstoeslag bij KPN

logo kpnIn december vorig jaar wees de bestuurder van Qlix KPN op een gerechtelijke uitspraak, die bepaalde dat toeslagen die structureel worden uitbetaald ook tijdens verlof moeten worden doorbetaald. Hieronder valt bij KPN met name de ToT. Uiteraard heeft KPN haar juridische afdeling ook naar deze uitspraak laten kijken. Zoals met elke gerechtelijke uitspraak, kon ook in dit geval verschillend worden gekeken naar de gevolgen. In een reeks overleggen tussen bestuurder en KPN, hebben we, na uitvoerig overleggen en onderhandelen over een aantal interpretatieverschillen, nu overeenstemming bereikt. Alle bonden sluiten zich aan bij deze afspraken.

Voor wie geldt dit?
KPN past de afspraken toe op alle medewerkers. Iedereen die regelmatig ToT ontving krijgt de nabetaling.


Wat is er afgesproken

  • KPN doet nabetaling met een terugwerkende kracht van 5 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2017. Dus over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
  • De nabetalingen worden gebaseerd op het in die respectievelijke jaren door de werknemer gerealiseerde gemiddelde aan TOT.
  • KPN beschikt niet meer over detailgegevens over 2012. In plaats hiervan zal het gemiddelde over de jaren 2013 t/m 2016 worden gehanteerd.
  • Medewerkers van wie in de periode 2012 t/m 2016 het dienstverband is beëindigd ontvangen de nabetaling als zij een verzoek tot nabetaling aan KPN doen.
  • De voormalig KPN medewerkers die sinds 2012 ToT hebben uitbetaald gekregen en in 2017 uit dienst gegaan zijn, zullen pro-actief meegenomen worden in de nabetaling, vanwege het feit dat de ToT discussie binnen KPN al liep op het moment van uitdiensttreden.
  • KPN zal de het jaar 2017 na afloop van het jaar nabetalen
  • Vanaf 2018 wordt de ToT-uitbetaald conform de uitspraak van de rechter.

euros

Ben je in dienst bij KPN?
Je ontvangt van KPN een brief  met de berekening en krijgt automatisch uitbetaald. Voor vragen kun je contact opnemen met het e-mailadres in de brief.

Werk je bij KPN, maar ben je in loondienst bij een andere werkgever?
Ook jouw werkgever moet de ToT nabetalen als je die in de afgelopen jaten ook hebt ontvangen. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Werkte je in een (deel van) de periode 2012 t/m 2017 voor KPN, maar is je dienstverband inmiddels beëindigd?
Ook jij hebt recht op de nabetaling. Neem hiervoor zelf contact op met KPN via infonabetalingtot@kpn.com

Qlix bereikt met KPN akkoord over nabetaling onregelmatigheidstoeslag (ToT)

eurosAls jij in de periode van 2012 tot en met 2017 Toeslag onregelmatige Tijden (ToT) hebt ontvangen, dan heb je mogelijk recht op een nabetaling. KPN zal tegelijk met de loonbetaling in de maand december deze nabetaling doen. Medewerkers hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
 

Waar gaat het over?
In december vorig jaar wees de bestuurder van Qlix KPN op een gerechtelijke uitspraak, die bepaalde dat toeslagen die structureel worden uitbetaald ook tijdens verlof moeten worden doorbetaald. Hieronder valt bij KPN met name de ToT. Uiteraard heeft KPN haar juridische afdeling ook naar deze uitspraak laten kijken. Zoals met elke gerechtelijke uitspraak, kon ook in dit geval verschillend worden gekeken naar de gevolgen. In een reeks overleggen tussen bestuurder en KPN, hebben we, na uitvoerig overleggen en onderhandelen over een aantal interpretatieverschillen, nu overeenstemming bereikt. Alle bonden sluiten zich aan bij deze afspraken.

Voor wie geldt dit?
KPN past de afspraken toe op alle medewerkers. Iedereen die ToT ontving krijgt de nabetaling.


Wat is er afgesproken?
KPN doet nabetaling met een terugwerkende kracht van 5 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2017. Dus over de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Ben je in dienst bij KPN?
Je ontvangt van KPN een brief  met de berekening en krijgt automatisch uitbetaald. Voor vragen kun je contact opnemen met het e-mailadres in de brief.

Werk je bij KPN, maar ben je in loondienst bij een andere werkgever?
Ook jouw werkgever moet de ToT nabetalen als je die in de afgelopen jaren ook hebt ontvangen. Neem hiervoor contact op met je werkgever.

Werkte je in een (deel van) de periode 2012 t/m 2017 voor KPN, maar is je dienstverband inmiddels beëindigd?
Ook jij hebt recht op de nabetaling. Neem hiervoor zelf contact op met KPN via infonabetalingtot@kpn.com

Sluiting Contactcenter KPN in Eindhoven per 1 januari 2018

reorganisatie kpnKPN gaat  einde van het jaar het klantcontactcentrum in Eindhoven sluiten. In totaal verliezen 320 mensen (177 fte) helaas hun baan. Het gaat om 232 vaste callcentermedewerkers en om 98 tijdelijke krachten.

Vroeger hadden klanten van KPN meestal de hulp van een klantenservicemedewerker nodig om iets te vragen of te regelen. Tegenwoordig kunnen klanten snel en eenvoudig veel zelf doen. Volgens een woordvoerder van KPN in een persbericht over de sluiting: “dat heeft geleid tot een scherpe daling van het aantal telefoontjes. Het afgelopen jaar was het daling van ongeveer 40 procent minder werk”.

De ondernemingsraad (OR KPN Customer Service) herkent deze ontwikkelingen en is zich er van bewust dat maatregelen noodzakelijk zijn. De ondernemingsraad heeft recent na uitvoerig beraad een positief advies uitgebracht over de sluiting van het contactcenter in Eindhoven. Vervolgens heeft de bestuurder definitief besloten om met de activiteiten voor KPN Consumer in Eindhoven per 1 januari 2018 te stoppen. Overigens blijft KPN op de locatie nog gewoon aanwezig met andere activiteiten en wordt deze niet afgestoten.

Ondernemingsraad heeft advies uitgebracht
Donderdag 8 juni is de adviesaanvraag over de voorgenomen sluiting van Eindhoven naar de OR van KPN Customer Service gegaan. Zij hebben 6 juli jongstleden advies uitgebracht. Voor nadere informatie over de keuzes van de OR kunnen medewerkers contact op te nemen met de OR. Zij kunnen inhoudelijk alles vertellen over hoe zij tot het advies gekomen zijn: orcs@kpn.com.

Qlix heeft begrip voor de moeilijke keuzes en overwegingen die de OR hierin heeft gemaakt. Het uiteindelijke advies vormt een onderdeel van een groter geheel aan keuzes die gemaakt zijn. Zo stopt KPN met 2 sourcing-partners en brengt het uitbestede pakket terug van 40-50% outsourcing naar 30%. Qlix vindt het een positieve ontwikkeling dat werk terugkomt bij de medewerkers van KPN. In overleg met Qlix en andere bonden wil KPN gaan praten over meer flexibiliteit van het eigen personeel. Hierover start na de zomer het overleg.

Onderwerpen die spelen zijn multi-skilled werken; thuiswerken en mogelijke veranderingen in de jaaruren-norm. Medewerkers die multi-skilled werken krijgen meerdere en verschillende taken:  chat, telefoon en e-mail. Het werkpakket verbreed en daardoor is de medewerker flexibeler inzetbaar. Daarnaast wil KPN het thuiswerken meer gaan faciliteren. Ook zijn er plannen om contracten van maximaal 32 tot 36 uur uit geven. Deze plannen worden uitgewerkt in overleg met OR en/of de bonden.

Wij houden onze leden bij KPN via nieuwsbrieven op de hoogte van deze gesprekken en zijn ook heel benieuwd naar de ideeën over meer flexibiliteit die bij hen leven.

Toekomst medewerkers contactcenter
Op 6 juni zijn de medewerkers geïnformeerd en zitten alle medewerkers van contactcenter in Eindhoven in fase II van het Driefasenmodel ( zie cao KPN ). Dit betekent dat, nu hun baan met zekerheid dreigt te vervallen, er allerlei extra instrumenten ter beschikking gesteld worden om door te kunnen stromen naar een nieuwe baan binnen of buiten KPN.

De vaste medewerkers, die vallen onder de cao, zullen per eind augustus naar fase III gaan en boventallig worden met toepassing van het KPN Sociaal plan. Het Sociaal Plan en het Drie-fasenmodel uit de cao zijn overigens niet van toepassing op uitzendkrachten.

Op dinsdag 18 juli kregen de medewerkers in diverse bijeenkomsten uitleg over alle mogelijkheden die er zijn, zoals intern solliciteren en de inzet van het inzetbaarheidsbudget.  Ook kregen zij informatie over de vaststellingsovereenkomst, die ze zullen krijgen op het moment dat ze boventallig worden.

Niet alleen het contactcenter verdwijnt uit Eindhoven
Kort na de aankondiging dat CS CM uit Eindhoven gaat vertrekken heeft de directie besloten om de Customer Service Business Market (CS BM) te verplaatsen naar Zoetermeer (26 fte) en een klein deel daarvan (2 fte) naar Rotterdam. Het gaat hier om in totaal 28 fte eigen personeel. De verwachting van deze groep medewerkers is dat de reistijd dermate gaat toenemen dat de meesten gaan kiezen voor het sociaal plan. Deze medewerkers kunnen een verzoek indienen voor vrijwillige boventalligheid vanwege de toename in reistijd en KPN verlaten. Hierover heeft de OR op 19 juli een positief advies uitgebracht en de bestuurder neemt op vrijdag 21 juli een definitief besluit. Mocht je hierover vragen hebben, stel ze gerust.

Hoe nu verder?
De daling van het aantal klantcontacten bij CS CM (Customer Service Consumenten Markt) lijkt een trend te zijn die doorzet. Qlix zal in de gesprekken met KPN samen gaan zoeken naar goede oplossingen voor medewerkers op alle contactcenters op de korte, maar ook de langere termijn. Onze kaderleden in de OR en op de werkvloer doen er alles voor om dit traject goed te laten verlopen en te controleren.

Voor Qlix is het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Qlix zal daar in de reguliere overleggen met KPN ook steeds weer de aandacht voor vragen. Er ligt een goed sociaal plan dat in ieder geval tot eind van jaar een goede bescherming biedt voor de medewerkers. In het najaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao en nieuw sociaal plan. De inzet van Qlix tijdens deze onderhandelingen zal het behoud van een stevig sociaal plan zijn.

Vraag Qlix je te begeleiden
Medewerkers die na dinsdag  nog vragen hebben kunnen contact opnemen met Qlix. Ook kan Qlix de berekening van de beëindigingsvergoeding controleren en de vaststellingsovereenkomst beoordelen. Indien je nog geen lid bent van  Qlix, meld je dan aan. Bij Qlix hebben leden vanaf de eerste dag van hun lidmaatschap recht op juridische ondersteuning.

Doorbetaling van de toeslag werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT)

logo kpnOver de doorbetaling van de toeslag werken op ongebruikelijke tijdstippen (TOT) gedurende de vakantie hoopt Qlix snel meer duidelijk te krijgen!
Het afgelopen half jaar hebben wij meermaals via nieuwsbrieven en in het QLix magazine aandacht gevraagd voor de TOT. De toeslag voor werken op onregelmatige tijdstippen is al een tijdje onderwerp van gesprek bij KPN. Qlix heeft dit onderwerp eind vorige jaar op de agenda gezet en meerdere keren met KPN gesproken. In dit artikel een korte update van de laatste stand van zaken.

Waar gaat het ook alweer over?
In de huidige KPN-cao staat in artikel 4.7 dat je een toeslag krijgt voor de momenten dat je op ongebruikelijke tijdstippen werkt (TOT). Je kunt in aanmerking komen voor een toelage voor het werken op onregelmatige tijdstippen als:

  • Je bent ingedeeld in een van de salarisschalen 1 tot en met 10 en
  • Je regelmatig en op ongebruikelijke tijdstippen werkt en
  • Er geen sprake is van overwerk

De hoogte van deze toelage is een percentage van je salaris per uur. Dit percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop je hebt gewerkt. In het artikel (lid 2-lid 7) kun je de tabellen teruglezen om welke percentages het gaat op welke tijdstippen en kun je de nadere regels terugvinden. Kijk daarvoor even in de huidige cao op onze website. In dit artikel 4.7 staat onder lid 2 dat je geen toelage krijgt als je vakantie hebt of ziek bent.

Toen wij als cao partijen dit afspraken, wisten wij nog niet dat de rechter daar anno nu heel anders over denkt. Het gerechtshof in Den Haag heeft op 13 september 2016 een uitspraak gedaan dat een cao- bepaling waarin er geen TOT over vakantiedagen wordt uitbetaald nietig is. Concreet betekent dat de bepaling dus met terugwerkende kracht vervalt en dat er wel TOT doorbetaald moet worden gedurende de vakanties.

De TOT (toeslag ongebruikelijke tijdstippen) speelt in allerlei sectoren. Het onderwerp speelt ook in  sectoren zoals de zorg, politie, universiteiten en ziekenhuizen maar ook bij de NS, Pro-rail en Achmea. Bij veel van die werkgevers hebben bonden al goede afspraken kunnen maken over de afhandeling van deze wettelijke aanspraken. Mensen die werken in de zorg hebben hun aanspraken voor de TOT doorbetaling gedurende de vakantie zelfs al terugbetaald gekregen. De wetgever stelt bij dergelijke aanspraken een recht op terugbetaling voor een periode van 5 jaar.

Gesprekken bij KPN.
De gesprekken met KPN over dit onderwerp verlopen nog moeizaam. Op dit moment is helaas nog geen duidelijke toezegging van KPN. Wel erkent KPN haar verantwoordelijkheid t.a.v. de TOT en dat de verplichting tot terugbetaling 5 jaar teruggaat, vanaf januari van dit jaar.

Qlix streeft ernaar om voor de zomervakantie nu echt duidelijkheid te krijgen over het recht op volledige doorbetaling van de TOT gedurende de vakantieperiode. Op 13 juni is een volgend overleg met KPN en daarna besluiten wij of wij alsnog de weg de rechter moeten bewandelen. Want dat ook de werknemers van KPN recht hebben op doorbetaling van de TOT gedurende de vakantie is voor Qlix klip en klaar.

Heb jij ook recht op deze toeslag? Laat het ons weten, wij ondersteunen je graag!
Een flink aantal leden van Qlix die werkzaam zijn bij KPN heeft zich inmiddels tot ons gewend. Waarvoor dank! Mochten je ook lid zijn van Qlix en in dezelfde positie verkeren, dan zien wij graag van jou een kopie van de arbeidsovereenkomst en een kopie van een recente loonstrook (waarbij voorkeur de TOT op vermeld staat) tegemoet. Het is ook goed om alvast zelf te berekenen hoeveel TOT je denkt te zijn misgelopen de afgelopen 5 jaar.

Mail naar info@qlix.nl voor ondersteuning!

Ruime meerderheid leden gaat akkoord met cao KPN 2016-2017

kpncaoupLeden van Qlix konden tot en met 21 maart hun stem uitbrengen over het principeakkoord voor de cao en Sociaal Plan KPN 2016-2017. Maar liefst 95% van de leden die hun stem uitbrachten is positief over het resultaat. Qlix zal KPN dan ook laten weten dat wij op korte termijn het cao proces kunnen afronden met het ondertekenen van de cao.

Uitslag van de stemming
Qlix is verheugd dat het akkoord dat we in februari met KPN sloten, massaal is omarmd door onze leden. De uitslag van de stemming is als volgt:

Voor         95,2%
Tegen        3,4%
Onthouding    1,4%

Qlix wil iedereen die een bijdrage aan dit resultaat heeft geleverd graag hartelijk bedanken!

Het vervolg
Samen met KPN gaan we op korte termijn de teksten van de nieuwe cao en het Sociaal Plan uitwerken. Zodra deze gereed zijn ondertekenen we de definitieve tekst en kan de cao officieel aangemeld worden bij het Ministerie van Sociale Zaken. De uitbetaling van de salarisverhogingen kan dan uiterlijk in juli plaatsvinden.

De agenda voor de komende tijd
Hoewel de agenda de komende maanden wellicht wat minder vol zal zijn dan tijdens de onderhandelingen, zijn er nog genoeg onderwerpen waar we ons de komende tijd op zullen richten. Om er een paar te noemen: de vernieuwing van het KPN functiehuis, de opvolging van de door Qlix gehouden werkdruk enquête, de veranderingen in de organisatie als gevolg van KPN Next en de implementatie van het 3-fasenmodel voor Duurzame Inzetbaarheid (zoals afgesproken in de cao).
Natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrieven, maar vergeet vooral ook niet onze Facebook pagina te volgen: http://www.facebook.com/vakbondqlix