Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Enquête KPN medewerkers: open brief aan Eelco Blok

 Qlix hield tussen 8 en 21 mei een enquête onder medewerkers bij KPN. Aanleiding daarvoor waren de strategie-update die Eelco Blok gaf op 8 mei j.l. en de lopende cao onderhandelingen.

Medewerkers oneens met strategie KPN
Uit een door  Qlix gehouden enquête onder medewerkers bij KPN blijkt overtuigend dat medewerkers zich niet kunnen vinden in de strategie van het bedrijf. Slechts een minderheid van ongeveer veertig procent van de medewerkers ziet de noodzaak om de in 2011 aangekondigde strategie versneld uit te voeren en slechts ongeveer een derde denkt dat KPN concurrerende wordt na de aangekondigde afslanking met 5000 banen. Nog kritischer zijn medewerkers ten aanzien van outsourcing en offshoring. Maar liefst 78% van de ondervraagde medewerkers gelooft niet dat KPN er goed aan doet om (een deel van) haar dienstverlening uit te besteden. De medewerkers maken in de enquête duidelijke statements. Zo stelt een medewerker bijvoorbeeld dat KPN eens moet gaan ‘organiseren’ in plaats van ‘reorganiseren’. Ik begrijp die kritiek volkomen na jaren van opeenvolgende reorganisaties’.

Eelco Blok niet overtuigend
Aanleiding voor de door Qlix gehouden enquête was onder andere de toelichting die topman Eelco Blok op 8 mei heeft gehouden ten aanzien van de voortgang van de strategie. Uit die toelichting bleek dat de uitvoering van de in 2011 aangekondigde strategie nog onvoldoende resultaten heeft opgeleverd. KPN heeft dan ook aangekondigd de strategie versneld te willen uitvoeren. Medewerkers waarschuwen KPN in de enquête echter: ‘Afslanken in het wilde weg zonder de consequenties te overzien is geen goed idee!’, aldus een medewerker. Eelco Blok blijkt de medewerkers dan ook niet te hebben overtuigd van de onder zijn bewind ingezette koers. ‘Er zou meer focus moeten komen op nieuwe diensten om op deze manier klanten te winnen in plaats van te verliezen. Op deze wijze gaan we het niet redden’, aldus een andere medewerker.

Cao en Sociaal Plan onderhandelingen onder druk
Een tweede aanleiding voor de gehouden enquête zijn de lopende onderhandelingen over een nieuwe cao en Sociaal Plan. Tijdens de eerdere onderhandelingsrondes heeft KPN de vakbonden gewaarschuwd dat hun inzet ‘niet realistisch’ zou zijn. Qlix was benieuwd of medewerkers van KPN deze mening met de directie delen en vroeg dan ook of zij haar inzet naar beneden zou moeten bijstellen. De medewerkers die daartoe bereid zijn (25%) willen in ruil voor een lagere loonstijging afspraken over het behoud van werkgelegenheid. Caspar Vlaar: ‘Ik had eigenlijk geen andere uitkomst verwacht. Ik heb eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt dat een werkgever mij vroeg om nog voor de start van een onderhandeling de inzet naar de prullenbak te verwijzen. Een medewerker merkt terecht op dat er ‘tijdens de onderhandelingen ongetwijfeld aan gesleuteld zal worden’ en een ander: ‘bij een lagere inzet kom je straks op 0 uit’.

Open brief aan Eelco Blok
Qlix stuurde Eelco Blok naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête de volgende brief:

 

Lees meer...

Update CAO-overleg KPN

kpn caoup12Vandaag publiceren KPN en de gezamenlijke vakorganisaties een update over de lopende cao onderhandelingen:

Maandag 14 mei hebben vakbonden en het CAO-onderhandelingsteam van KPN weer met elkaar gesproken.
Hoewel het gesprek in goede sfeer plaatsvond, hebben partijen geconcludeerd dat zij ook na de bijeenkomst van 8 mei een fors verschil van inzicht hebben over de inzet voor een nieuwe CAO en een nieuw Sociaal Plan.
Om die reden is gezamenlijk besloten tot een gesprek tussen kaderleden van de bonden en een afvaardiging van de Raad van Bestuur. Deze sessie zal op een zo kort mogelijke termijn plaatsvinden.
Partijen hebben vervolgafspraken gemaakt over het voortzetten van de onderhandelingen en zitten 14 juni a.s. weer om de tafel.


====


Het verschil van inzicht met KPN spitst zich mede toe op de vraag wat een ‘verantwoorde loonontwikkeling’ is. Op dit moment peilt Qlix de reacties van medewerkers op de strategie update die door KPN op 8 mei j.l. is gegeven. Maandag 21 mei maakt Qlix de uitslag van de enquête bekend en wordt duidelijk of de medewerkers van KPN wel kunnen instemmen met de door KPN gekozen koers.

Strategieversnelling inzake ontslag 4000 tot 5000 KPN medewerkers zet cao en Sociaal Plan onderhandelingen onder druk

maanpleinDe onderhandelingen over een nieuwe cao en Sociaal Plan bij KPN starten onder lastige omstandigheden. De door KPN aangekondigde versnelling van de eerder aangekondigde ontslagronde van 4000 tot 5000 medewerkers leidt tot extra druk op de onderhandelingen over de cao en een nieuw Sociaal Plan. Qlix vreest dat het verschil tussen haar inzet en die van KPN kan leiden tot een patstelling en raadpleegt medewerkers.

Inzet onderhandelingen ver uiteen
KPN en de vakorganisaties hebben in de afgelopen maand verkennende gesprekken gevoerd die moeten leiden tot een nieuwe cao en Sociaal Plan. Qlix heeft haar inzet voor de onderhandelingen bepaald op 5% loonstijging in 24 maanden en een verlenging van het bestaande Sociaal Plan. Tijdens de gesprekken met KPN is Qlix duidelijk geworden dat deze inzet door KPN niet als 'realistisch' wordt gezien. Caspar Vlaar, onderhandelaar namens Qlix: 'KPN zegt een zeer uitdagend jaar tegemoet te gaan waarin extra investeringen noodzakelijk zijn om het netwerk en het portfolio aan producten en diensten voor te bereiden op de toekomst. Mede in het licht van deze investeringen en de aangekondigde reorganisatie wil KPN geen forse loonsverhoging accepteren. Of onze looneis fors is en of medewerkers zich kunnen vinden in het matigen van deze eis, waag ik te betwijfelen.'

Medewerkers ingelicht over voortgang strategie

Kern van het verschil van inzicht is het beeld dat vakorganisaties en KPN hebben bij de (financiële) positie van het bedrijf. Qlix is van mening dat KPN een gezond bedrijf is dat in staat zou moeten zijn om al haar stakeholders (klanten, aandeelhouders en medewerkers) te bedienen. Een marktconforme loonstijging is daar wat Qlix betreft een uitvloeisel van.
Medewerkers worden op 8 mei door de directie geïnformeerd over de voortgang van de strategie en de uitdagingen die KPN voor zich ziet in 2012. Deze informatie zou er wat Qlix betreft toe moeten leiden dat medewerkers een beter beeld krijgen van de situatie. Caspar Vlaar: 'Ik ben erg benieuwd hoe deze informatie zal inwerken op de verwachtingen van medewerkers ten aanzien van de nieuwe cao.'

enqueteQlix peilt reacties

Qlix houdt tussen 8 en 21 mei een enquête onder alle medewerkers van KPN waarin medewerkers onder meer de vraag krijgen voorgelegd of Qlix haar inzet zou moeten matigen. De uitkomst van deze enquête wordt door Qlix meegenomen in de lopende onderhandelingen. Naast de loonsverhoging zijn ook vragen over de reorganisatie en het daarvoor bedoelde Sociaal Plan onderdeel van de vragen.

De uitkomst van de enquête wordt op 21 mei bekend gemaakt op deze site.

CAO-overleg KPN: update

kpn caoup12Afgelopen donderdag 26 april hebben KPN en de vakorganisaties die betrokken zijn bij de KPN CAO voor de tweede maal een gesprek gevoerd in het kader van de CAO-onderhandelingen 2012. De bonden hebben op 29 maart hun inzet op tafel gelegd en is er uitgebreid verkennend gesproken over de contouren van een nieuw Sociaal Plan. Op 26 april heeft KPN zijn visie gegeven op de inzet in de onderhandelingen voor een CAO en een Sociaal Plan.

Uit de gesprekken is gebleken dat er verschillende beelden bestaan over de situatie waarin KPN in Nederland momenteel verkeert. Op basis van het beeld dat volgens de vakorganisaties bij hun achterban leeft, hebben zij de eerder gepubliceerde inzet bepaald. Die inzet heeft betrekking op loon, een verbeterd Sociaal Plan, een eenmalige uitkering en andere CAO-aanpassingen.

Lees meer...

Qlix bestuurder geeeft reactie op KPN-plannen op BNR nieuwsradio

 

Qlix bestuurder Caspar Vlaar werd vandaag geïnterviewd op BNR nieuwsradio.
Caspar werd gevraagd te reageren op de aankondiging van KPN de voorgenomen personeelsreductie versneld uit te willen voeren. Dit houdt in dat er 4000 tot 5000 banen bij het bedrijf zullen verdwijnen in de periode tot eind 2013.

Hoewel deze plannen op zich niet nieuw zijn, voelt Qlix zich toch overvallen door de aankondiging. In eerdere berichtgeving ging KPN nog uit van een periode van vijf jaar om deze reductie te bewerkstelligen.

Je kunt het interview hier beluisteren:

Het bijbehorende artikel op de website van BNR vindt je hier