Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Aftopping ontslagvergoeding oudere werknemers in Sociaal Plan KPN toch bindend

eurosEnkele maanden geleden stelde de kantonrechter in Maastricht  een werknemer die het niet eens was met de aftopping van zijn ontslagvergoeding in verband met zijn leeftijd in het gelijk. Toen al waarschuwde de juristen van Qlix dat één gunstige uitspraak nog niet betekende dat deze aftopping ook van tafel zou zijn. 

Inmiddels heeft ook de de kantonrechter te Middelburg op 28 november 2013 in een zaak tussen KPN B.V. en een (inmiddels ex-) medewerker een uitspraak gedaan op het verzoek tot ontbinding zijdens KPN waarin een soortgelijke eis werd gesteld.
Het betreft een 62-jarige man met een (afgerond) dienstverband van 16 jaar bij KPN. De medewerker heeft de door KPN aangeboden vaststellingsovereenkomst met daarin vervat een vergoeding ex artikel 3.5 van het sociaal plan niet willen ondertekenen. Dit artikel luidt dat de beëindigingsvergoeding en de mobiliteitsvergoeding samen nooit hoger zijn dan nodig is om, vanaf het ontslag tot de maand waarin de werknemer 65 wordt, de wettelijke uitkeringen aan te vullen tot 108% van het laatstverdiende maandsalaris bij KPN. De vergoeding wordt dus 'afgetopt' en wel tot 108% van het laatste genoten maandsalaris, tot de maand waarin de werknemer 65 wordt.
KPN vraagt ontbinding van het dienstverband onder aanbieding van een vergoeding op basis van artikel 3.5 van het sociaal plan.
De medewerker voert in zijn verweer onder meer aan dat artikel 3.5 nietig is omdat het in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). De werknemer vordert daarom een hogere vergoeding (d.w.z. een vergoeding zonder aftopping). De medewerker verwijst in zijn pleidooi naar de uitspraak van de kantonrechter Maastricht van 20 december 2012, waarin voor een andere medewerker van KPN werd geoordeeld dat artikel 3.5 van het sociaal plan nietig is op grond van de WGBL en aan wie een hogere ontbindingsvergoeding door de kantonrechter werd toegekend.
Inmiddels is in de literatuur menig kritiek geweest op de uitspraak van de kantonrechter Maastricht. Kritiek die de kantonrechter Amersfoort in deze recente zaak zich blijkbaar heeft aangetrokken.
De kantonrechter Amersfoort heeft weliswaar geoordeeld, gelijk de kantonrechter Maastricht, dat de bepaling in artikel 3.5 een verschil in behandeling oplevert dat rechtstreeks is gebaseerd op leeftijd (en dus in beginsel schending oplevert van de WGBL). De kantonrechter Amersfoort vindt net zoals zijn Maastrichtse vakbroeder dat er het sociaal plan legitiem doel heeft, te weten om de nadelige gevolgen van een herstructurering van werknemers te compenseren, althans te verzachten en het is evenzeer een legitiem doel te voorkomen dat de ontslagvergoeding ten goede komt aan personen die geen nieuwe dienstbetrekking zoeken maar een vervangingsinkomen (voor ouderdomspensioen) zullen ontvangen. Tot zover gaan de uitspraken van de verschillende twee kantonrechters gelijk op; het doel van het artikel 3.5 is legitiem en geoorloofd.
Het verschil zit in het oordeel over de vraag of het middel van maximering (in artikel 3.5) in evenredige verhouding staat tot het doel. Nee, oordeelde de kantonrechter Maastricht en dus oordeelde die rechter dat het artikel 3.5. in strijd was met de WGBL en dus nietig is. De kantonrechter uit Amersfoort oordeelde echter dat het middel wel passend is voor het doel.
Deze rechter onderbouwde zijn oordeel met name door te stellen dat artikel 3.5 het resultaat is van onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgever die aldus een recht op collectieve onderhandelingen hebben uitgeoefend en dat niet kan worden gezegd dat deze onderhandelaars 'onvoldoende evenwicht hebben bepaald tussen hun respectieve belangen'. Met andere woorden; de kantonrechter doet de rechtvaardiging van het verschil in behandeling tussen oude en jonge werknemer mede af met het argument dat, nu er is onderhandeld door vertegenwoordigers van werknemers en werkgever over de aftopping voor oudere werknemers, er een evenwichtig resultaat is bereikt. Daarnaast heeft de kantonrechter onderzocht of er sprake is van een onevenredige sterke veronachtzaming (ofwel; evidente onbillijkheid), zoals bijvoorbeeld van een bijzonder slechte regeling voor een gehandicapte werknemer of een oudere werknemer, maar dat daarvan niet is gebleken. Het gaat deze kantonrechter daarbij -in het kader van de eenvoudige en op snelle beslissing gerichte ontbindingsprocedure- te ver om te onderzoeken of er in elk specifiek individueel wordt voldaan aan evenredigheid en eventueel misbruik van de maatregel.
De kantonrechter heeft de arbeidsverhouding daarop ontbonden onder toekenning aan de werknemer van een vergoeding zoals door KPN aangeboden, derhalve met aftopping ex artikel 3.5 van het sociaal plan

KPN Bava: Streppel en Blok bevestigen investeringsstrategie n.a.v. vragen Qlix

BAVA KPNQlix was op 2 oktober als aandeelhouder vertegenwoordigd op de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders KPN N.V. Op de agenda van deze vergadering stond als belangrijkste onderwerp de verkoop van E-plus aan Telefonica.
Qlix plaatste naar aanleiding van dit agendapunt een aantal kritische kanttekeningen bij het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Zo constateren wij dat met de kennis van nu het dividendbeleid en de terugkoop van aandelen te ruim zijn geweest.
Het goede nieuws bij de verkoop van E-plus is dan ook dat de opbrengst daarvan KPN in staat stelt om haar schuldenlast terug te dringen en weer een gezond gefinancierd bedrijf te worden.
Qlix vroeg dan ook of de aankondiging dat er vanaf 2014 weer dividend kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders niet te vroeg komt. Eelco Blok antwoordde naar aanleiding van deze vraag dat KPN met de verkoop van E-plus dúsdanig gezond zal worden, dat naast het uitkeren van dividend in 2014, er ook voldoende ruimte overblijft om de huidige investeringsstrategie uit te voeren. Qlix is uiteraard verheugd met dit antwoord, maar zal de uitvoering daarvan kritisch blijven volgen bij komende aandeelhoudersvergaderingen.

Qlix blij met snel principeakkoord cao KPN

kpncaoupOp 28 mei j.l. sloot Qlix samen met de andere vakorganisaties en KPN een principeakkoord over de cao KPN voor 2013. Qlix is verheugd dat het dit jaar gelukt is om snel tot een akkoord te komen. In een deze week verschenen nieuwsbrief (link) geeft Qlix een toelichting op de totstandkoming van het principeakkoord.
Inmiddels hebben de kaderleden van Qlix een uitgebreide toelichting gekregen op het principeakkoord. Zij concluderen dat het principeakkoord een evenwichtig resultaat is en kunnen het dan ook van een positief advies voorzien. Volgende week ontvangen alle leden van Qlix een uitnodiging om hun stem uit te brengen over het akkoord. Alle medewerkers zijn daarnaast uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over het akkoord op 10 juni a.s. (Bedrijfsrestaurant, Amersfoort, 15.00u)

Er is ook een uitgebreide samenvatting op het principeakkoord die je hier kunt nalezen.

Qlix stelt kritische vragen op aandeelhoudersvergadering KPN

W AVA2013 1Qlix voelt Eelco Blok en Jos Streppel kritisch aan de tand tijdens aandeelhoudersvergadering

Qlix kritisch aandeelhouder van KPN
Qlix was na het succes van onze aanwezigheid op de vorige aandeelhoudersvergadering opnieuw vertegenwoordigd bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders van KPN op 10 april 2013.
Qlix is niet alleen als vakbond al vijftig jaar betrokken bij KPN, maar is ook al sinds de beursintroductie in 1994 aandeelhouder van KPN. Wij tonen daarmee onze betrokkenheid bij het succes van KPN. Natuurlijk wil Qlix als lange termijn aandeelhouder én vertegenwoordiger van medewerkers gebruik maken van haar spreekrecht en stemrecht, zeker tijdens een aandeelhoudersvergadering waar zeer belangrijke besluiten op de agenda staan.

Volle agenda: ‘motie van wantrouwen’ en claimemissie
Tijdens de aandeelhoudersvergadering werd onder meer gestemd over het jaarverslag 2012, het dividendbeleid en de aanstelling en herbenoeming van leden van de Raad van Commissarissen. Ook werd Joost Farwerck formeel benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.
De stemming voor decharge over het jaarverslag werd door veel aandeelhouders aangegrepen om hun ongenoegen over de perikelen rond de aandelenaankoop door América Móvil tot uitdrukking te brengen. Een groot deel van de aandeelhouders stemde tegen decharge, maar deze werd uiteindelijk met een percentage voorstemmers van ca. 75 % toch verleent. Tot een in de ‘motie van wantrouwen’ tegen Eelco Blok waarop in de media werd gespeculeerd kwam het echter niet.
Belangrijkste agendapunt was echter het verzoek van toestemming van de RvB om een ‘claimemissie’ te plaatsen op de beurs ter waarde van 3 miljard euro.  Deze claimemissie is nodig om de opgelopen schuldratio van KPN terug te brengen en daarmee de balans van het bedrijf te verstevigen. De balansversteviging was nodig om de drastisch gewijzigde koers van het bedrijf te kunnen bekostigen en een duurzaam investeringsniveau te kunnen realiseren.

Qlix voelt Eelco Blok en Joost Streppel aan de tandW AVA2013 2
Qlix stelde tijdens de vergadering drie vragen aan Eelco Blok (ceo) en Jos Streppel (Voorzitter RvC) over de koers van KPN. Hieronder een weergave van de vragen en antwoorden:

Qlix is van mening dat de in 2011 en 2012 gemaakte keuzes om het dividend te verlagen, geen aandelen in te kopen en meer te investeren, een duurzame koerswijziging zouden moeten zijn. De nieuw getroffen balans tussen de belangen van alle stakeholders in het bedrijf en de balans tussen korte en lange termijn zouden uitgangspunt moeten zijn van het beleid voor de toekomst. Deelt u deze mening van Qlix?

Eelco Blokbeantwoordde deze vraag met een kort en volmondig ‘Ja’. Hij zei met de nieuw gekozen koers een veel betere balans tussen de belangen van alle stakeholders in het bedrijf te treffen.

Qlix is van mening dat de nu onder tijdsdruk bijgestelde koers weerspiegelt dat er te lang is doorgegaan met het naar nu blijkt foutieve beleid van eenzijdige focus op aandeelhouderswaarde en de korte termijn. Hoe gaat de RVC van KPN borgen dat dit in de toekomst wordt voorkomen?

Jos Streppel zei hierop dat Met de kennis van nu de inkoop van eigen aandelen eerder zou zijn gestaakt. Er hebben zich echter een aantal onverwachte ontwikkelingen voorgedaan, zoals de aanhoudend moeilijke economische omstandigheden, de verhoogde investeringsbehoefte van KPN en de veel duurder dan verwachte veiling van frequenties. Hij zei dat de RvC alles in het werk zal stellen om naar de toekomst toe zeer kritisch naar zichzelf te kijken waar het gaat om het inschatten van toekomstige ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande risico’s.

Qlix is verder van mening dat deze koerswijziging pas compleet is wanneer KPN een heldere visie heeft op de rol van de medewerker als belangrijke stakeholder in het bedrijf. Kan de RVC duidelijk maken hoe de rol van de medewerker als succesfactor achter KPN wordt verstevigd en hoe de gewijzigde koers daar een bijdrage aan kan leveren?

Eelco Blok reageerde op deze vraag met een gepassioneerd betoog over de bijdrage die medewerkers leveren aan het succes van KPN. Hij illustreerde dat door voorbeelden te noemen van medewerkers die in een KPN winkel producten van KPN verkopen of vragen van klanten beantwoorden bij KPN Contact. Hij maakte duidelijk dat waar het bedrijf grote investeringen doet, en dus geld besteed aan de ontwikkeling van nieuwe producten, het alleen de medewerkers kunnen zijn die van die investeringen een succes maken. Een investering verliest immers zijn waarde wanneer met het geïnvesteerde geld producten worden gecreëerd waar de klant geen toegevoegde waarde in ziet.

W AVA2013 3Tevreden met antwoorden
De antwoorden tonen wat Qlix betreft nogmaals aan dat de directie van KPN nu eindelijk het lef heeft om door de ‘zure appel’ heen te bijten en te breken met beleid uit het verleden. Dat de koerswijziging wat Eelco Blok betreft een duurzame koerswijziging zou moeten zijn, juicht Qlix toe. Ook de hernieuwde bevestiging dat medewerkers bepalend zijn voor het succes van KPN, onderschrijft de commitment van de directie om te gaan voor het lange termijn succes van KPN.

Qlix heeft haar bijdrage aan de vergadering dan ook afgesloten met de belofte om de directie kritisch te blijven volgen en erop toe te zien dat de woorden worden omgezet in concrete daden!

Inzet voor de cao-onderhandelingen KPN bepaald


kpncaoupOp basis van een enquête onder de medewerkers van KPN hebben de KPN-kaderleden van Qlix samen met bestuur en bestuurder een concept inzet voor de komende cao-onderhandelingen opgesteld. In de periode van 29 maart tot 4 april hebben de leden hierover kunnen stemmen. Met een percentage van 96 % voorstemmers is de inzet door de leden goedgekeurd. Uit de opmerkingen die een groot aantal stemmers bij hun stem plaatsten bleek nogmaals het belang dat wordt gehecht aan een goed Sociaal Plan en een prijscompensatie voor de gehele populatie.
Met deze stemming heeft Qlix van haar leden het mandaat gekregen om de onderhandelingen in te gaan met de onderstaande inzet.

Inzet KPN-cao 2013

 

Lees meer...