Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

CAO KPN: overleg nog niet afgerond

kpncaoupCao overleg op koers, maar niet binnen deadline
Zoals eerder gecommuniceerd hebben de vakbonden en KPN de gezamenlijke ambitie om een principeakkoord voor een nieuwe cao af te sluiten vóór het verlopen van de oude cao. Op 2 april hebben de bonden en KPN voor het laatst onderhandeld over de nieuwe cao 2014 en geconstateerd dat het om de volgende redenen niet lukt om deze ambitie waar te maken:

  • Op het pensioendossier zitten bonden en KPN nog relatief ver uit elkaar en daarnaast is het voor dit dossier van belang dat er meer duidelijkheid komt over de verkoop van E-plus, welke op dit moment nog niet gegeven kan worden. Zie ook de eerdere KPN blog door Ibo Metz met een uitgebreidere toelichting op dit onderwerp.
  • Het voorstel van KPN om een loonlijn voor ‘klantexperts’ in te voeren en het voorstel van de bonden om KPN Contact in te varen in de KPN cao blijken complexer dan vooraf gedacht.
  • Op het thema ‘variabele beloning’ zitten bonden en KPN ook nog niet op één lijn, gezien het feit dat de bonden voorstellen om een ‘winstdelingsregeling’ in te voeren en dit voor KPN (nog steeds) een brug te ver is.

Vervolgonderhandelingen op 7 en 8 april
Op 7 en 8 april staat de volgende ronde onderhandelingen gepland. Of het op deze data zal lukken om tot een akkoord te komen moet dan blijken. Hoewel het soms een stevige kluif is om tot een goed resultaat te komen zetten Qlix en de collegavakbonden zich daar maximaal voor in.

Onderhandelingen KPN van start, bonden bepalen gezamenlijke inzet

kpncaoup
De cao onderhandelingen bij KPN zijn op 18 februari van start gegaan met het uitwisselen van de inzetten van KPN en de vakorganisaties. Qlix is verheugd dat het gelukt is om samen met de andere bonden te komen tot een gezamenlijke inzet en dat daarbij vrijwel alle punten die Qlix in haar eigen inzetbrief heeft opgesteld overeind zijn gebleven.
Hieronder tref je de integrale tekst van de inzetbrief aan. Belangrijke onderwerpen die de komende onderhandelingen aan de orde zullen komen zijn: de integratie van KPN Contact in de KPN cao, Duurzame inzetbaarheid, een nieuwe Pensioenregeling en uiteraard de loonontwikkeling. De inzet van KPN wordt binnenkort gepresenteerd op TeamKPN online. Belangrijke verschilpunten met de inzet van de bonden zijn onder andere: het aanpassen van de cao bonus percentages, het introduceren van een loonlijn ‘klantexpert’, de cao bonus systematiek en uiteraard de loonontwikkeling (al heeft KPN geen concreet percentage genoemd).
Qlix houdt je uiteraard graag op de hoogte van de onderhandelingen daar waar mogelijk. De komende onderhandelingsrondes staan gepland voor 10 en 11 maart, 21 en 22 maart en 1 en 2 april.

 

Lees de gezamenlijke inzetbrief van de vakvakbonden

Banenverlies bij KPN: Gebrek aan overleg gemiste kans

kpnuwv kopieVanochtend maakte KPN bekend opnieuw 1500 tot 2000 banen te schrappen in de periode tot eind 2016. Qlix is onaangenaam verrast door de manier waarop KPN over deze nieuwe reorganisatie communiceert. Medezeggenschap en bonden zijn (nog) niet betrokken bij de voorbereiding van de plannen. Opnieuw kiest KPN ervoor om langs de verkeerde route een reorganisatie in te steken; eerst aantallen bekend maken en de plannen later pas uitwerken. In de afgelopen jaren is reeds gebleken dat deze aanpak onvoldoende resultaten heeft opgeleverd. Medewerkers verkeren keer op keer in onzekerheid en worden niet door een aansprekende visie ondersteund om hun werk goed te doen.
Qlix, de andere vakorganisaties en de medezeggenschap wijzen deze aanpak dan ook stellig af en bereiden een gezamenlijke persverklaring voor in reactie op de aankondiging. Zij hebben de afspraak gemaakt om gezamenlijk uitdrukkelijk stelling te nemen en aan te sturen op een koerswijziging van de directie.

Caspar Vlaar, bestuurder bij Qlix: “De directie van KPN blijkt keer op keer niet in staat om draagvlak te creëren voor veranderingen binnen het bedrijf. Steeds worden reorganisaties in kleine kring voorbereid en vervolgens ‘doorgedrukt’. Luisteren naar medewerkers is niet aan de orde. De directie slaagt er op deze wijze niet in het bedrijf succesvoller te maken. Een gemiste kans. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat medewerkers weer gehoord worden.”’

Inzet cao-onderhandelingen KPN door leden goedgekeurd

kpncaoupDe inzet die wij twee weken terug presenteerden is met overgrote meerderheid (95% van de stemmen) is aangenomen. Qlix is blij met deze massale steun. Gisteren had Qlix een eerste gesprek met de collega-bonden om te kunnen komen tot een gezamenlijke inzet voor de onderhandelingen.

Op 10 en 11 februari staan de laatste werksessies en voorbereiding voor de onderhandelingen gepland. Op 17 en 18 februari starten we met onderhandelen. Uiteraard gaan we voor een mooi resultaat!

Natuurlijk is dit pas de start van de onderhandelingen: we gaan uiteraard voor een mooi resultaat op basis van deze inzet. Qlix wenst onderhandelaars Caspar Vlaar en Harry Sonderman veel succes.

Met onderstaande inzet gaat Qlix de onderhandelingen in:

Inzet onderhandelingen KPN-cao 2014

Loonontwikkeling
Qlix vindt het gezien de economische ontwikkelingen van groot belang dat de koopkracht van medewerkers op peil blijft. De afgelopen jaren is door inflatie, overheidsmaatregelen en de economische crisis de koopkracht onder druk komen staan. Qlix heeft altijd bepleit dat een deel van de investeringen in het bedrijf ook rechtstreeks gedaan worden in de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Vandaar dat Qlix inzet op een loonontwikkeling van 3% die deels algemeen en deels afhankelijk van het beoordelingsresultaat dient te worden toegekend.

Lees meer...

Eindelijk duidelijkheid in discussie cao-bonus 2010 KPN voor een deel van het voormalige W&O

Naar aanleiding van de uitbetaling van de CAO Bonus over het jaar 2010 is binnen een deel van het toenmalige W&O, te weten bij CO, N&S en W&O Centraal (STO, HR en Financiën), onduidelijkheid ontstaan over de vaststelling van de hoogte van die bonus. Het ging hierbij om de binnen W&O gemaakte afspraken over de Netto Promotor Score (NPS-)doelstellingen en de wijze waarop daarover binnen W&O is gecommuniceerd.

Werkgroep
Een speciaal hiervoor samengestelde werkgroep, bestaande uit afgevaardigden van het toenmalige W&O, KPN HR, KPN Finance, de vakbonden en hun advocaat (met relevante ervaring op dit onderwerp), heeft de afgelopen tijd alle NPS-gerelateerde stukken, de communicatiedocumenten en de ExCo-besluiten die onderdeel uitmaakten van de bonusbepaling 2010 grondig bestudeerd. De werkgroep is recent tot een uitkomst gekomen die volgens KPN en de vakbonden recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.

Oplossing
Na een uitgebreide analyse van alle stukken hebben de vakbonden en KPN vastgesteld dat er geen eenduidig antwoord te geven is op de vraag wat de CAO Bonus voor W&O over 2010 geweest had moeten zijn. De targetsetting en de daaruit voortkomende problemen ten aanzien van onder andere de meetbaarheid en de communicatie zijn daarvoor te confuus en complex. Daarom is op basis van de uitkomsten van de analyse afgesproken dat KPN de NPS-score voor W&O over het jaar 2010 bijstelt waardoor er sprake is van een verhoging van de CAO Bonus over 2010.
Deze bijstelling heeft betrekking op de werknemers die in 2010 werkzaam waren binnen W&O (bij CO, N&S of W&O Centraal), recht hadden op de CAO Bonus en die nu nog binnen KPN werkzaam zijn dan wel als gevolg van een besluit van KPN na 2010 zijn geoutsourcet. Deze KPN medewerkers zijn hierover per mail geïnformeerd. De geoutsourcete mensen zullen binnenkort bericht ontvangen.
Op grond van de nauwkeurige manier waarop de werkgroep gezamenlijk te werk is gegaan en op basis van hun conclusies zijn wij er met de werkgroep van overtuigd, dat hiermee een rechtvaardige oplossing voor alle betrokkenen is gevonden.

Qlix is blij dat met deze overeenkomst er een einde is gekomen aan een nu bijna anderhalf jaar lopend dispuut. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht. Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!