Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Concept inzet cao KPN ligt bij de leden ter stemming

kpncaoupOp 19 maart waren de kaderleden van Qlix bijeen om te overleggen over de inzet voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor KPN. Voor het eerst waren ook kaderleden aanwezig van Jong KPN, de vereniging voor jonge professionals binnen KPN. De inzet werd bepaald aan de hand van de input van de leden en van de in samenwerking met KPN en collega vakbonden georganiseerde werksessies, waarin verschillende cao-onderwerpen werden bediscussieerd.

Het woord is aan de leden
Om succesvol te kunnen onderhandelen is het van groot belang dat deze inzet kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak. Vandaar dat we de inzet graag aan aan onze voorleggen. Alle leden van Qlix die onder deze cao vallen en de leden van Jong KPN hebben per e-mail een stemoproep gehad voorzien van ene persoonlijke stemcode. De stemming sluit op 29 maart.

Lid van Qlix of Jong KPN en geen stemoproep ontvangen? Neem contact op met ons secretariaat.

Concept inzet KPN cao 2015

Lees meer...

Qlix gaat samenwerken met Jong KPN

Jong KPN Logo HeaderQlix en Jong KPN kondigenmet trots hun samenwerking aan. Qlix is hiermee (voor zover ons bekend) de eerste en tot nu toe enige vakbond in Nederland die samenwerkt met een jongerenorganisatie binnen een bedrijf. Qlix is verheugd over deze samenwerking die ons helpt om te vernieuwen en ervoor te zorgen dat jongeren zich gehoord voelen aan de cao tafel.

Jong KPN
Jong KPN is dé vereniging voor jonge professionals binnen KPN. De vereniging biedt hen de gelegenheid om met hun peers ervaringen te delen, een sociaal en professioneel netwerk op te bouwen en zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Door verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten KPN, komen de leden in aanraking met andere bedrijven, organisatieonderdelen binnen KPN en topmanagement.
Jong KPN daagt de professionals uit om maatschappelijke thema’s in relatie tot de core-business van KPN, aan te dragen en hiervoor oplossingen te creëren. Jong KPN wil op deze manier een bijdrage leveren aan de kwaliteit van jonge professionals binnen KPN. Dat is niet alleen goed voor de leden van de vereniging zélf, maar ook voor KPN als organisatie.

Hebben die jongeren een vakbond nodig?!
De statistieken wijzen uit: jongeren worden geen lid meer van een vakbond. Het aantal leden van vakbonden onder de 40 jaar staat al jaren onder druk. Het ledenaantal van de vakbonden neemt af en het ledenbestand vergrijst in rap tempo. Conclusie: jongeren hebben de vakbond niet meer nodig?!
Uit de gesprekken die Qlix de afgelopen periode met het bestuur van Jong KPN heeft gevoerd blijkt het tegendeel gelukkig waar. De leden van Jong KPN zijn ervan overtuigd dat het goed is wanneer ook hun belangen worden behartigt.

Jong KPN-ers krijgen invloed
Door de samenwerkingsovereenkomst met Qlix krijgen de leden van Jong KPN  voor het eerst invloed op hun arbeidsvoorwaarden. In het verleden moesten ze er op vertrouwen dat de leden van Qlix en de andere vakbonden ook oog hadden voor de belangen van jongeren. De input die Jong KPN levert voor de inzet van de cao krijgt door de samenwerking een prominentere plek in het cao proces. Ook kunnen de leden van Jong KPN net als alle andere leden van Qlix hun stem uitbrengen over de inzet en het resultaat van de onderhandelingen. Een prima garantie dus dat de belangen van jonge KPN-ers worden meegenomen in de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.

De ‘Klik met Qlix’
Bij de selectie van een passende ‘belangenbehartiger’ is Jong KPN niet over één nacht ijs gegaan. Voordat duidelijk werd dat JongKPN met Qlix in zee wilde gaan, hebben zij met meerdere andere vakbonden gesproken. Uiteindelijk bleek dat JongKPN de grootste ‘klik’ heeft met Qlix. Dat komt met name door het feit dat Qlix het beleid ‘van onderop’ formuleert en zoekt naar de juiste balans tussen de belangen van medewerkers en het bedrijf. De visie van Qlix dat een goede toekomst voor het bedrijf bijdraagt aan de kansen voor medewerkers, is blijkbaar ook herkenbaar voor jongeren.
Qlix is natuurlijk best een beetje trots op het feit dat Jong KPN zich juist bij Qlix thuis voelt.
Voorzitter Ton Riebel: "Het vertrouwen dat hieruit spreekt, sterkt ons in het idee dat er ruimte is voor een vakbond die kijkt naar de toekomst en, wanneer dat nodig is, vernieuwing niet schuwt."

 

Ingrijpende reorgansiatie bij KPN Zakelijke Markt

Reorg-onzVandaag maakt KPN bekend welke plannen er zijn om KPN Zakelijke markt te reorganiseren. De plannen zijn in de afgelopen weken uitgewerkt door een team onder leiding van Jesper Eriksen en zijn bedoeld om de dalende trend in de omzet van ZM te keren.

Adviesaanvraag aan OR
De plannen voor de reorganisatie is in een adviesaanvraag aan de OR ZM uitgewerkt. In deze adviesaanvraag wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende drie onderdelen:

1.    De Motivatie van het besluit
2.    De gevolgen voor medewerkers
3.    De wijze waarop de gevolgen worden opgevangen

De Ondernemingsraad heeft in het adviestraject een belangrijke rol. Voordat de Ondernemingsraad advies uitbrengt zal zij mogelijk aanvullende vragen en wensen hebben die zullen worden gedeeld met de directie. De Ondernemingsraad zal proberen invloed uit te oefenen op het besluit, waarbij het uitgangspunt zal zijn om de continuïteit van ZM te waarborgen.
Concreet kun je daarbij denken aan alle mogelijke voorstellen die de werkgelegenheid en het bedrijfsresultaat kunnen veiligstellen.
Meerdere kaderleden van Qlix zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad. Qlix zal hen in dit traject waar nodig ondersteunen en van advies dienen.

Extra afspraken naast Sociaal Plan
KPN maakt vandaag ook bekend dat de reorganisatie waarschijnlijk gepaard zal gaan met boventalligheid (een getal van 580 arbeidsplaatsen is genoemd). De COR heeft de afgelopen weken samen met Qlix en de andere vakorganisaties achter de schermen druk uitgeoefend op het management van KPN om de impact van de reorganisatie zoveel als mogelijk te beperken.
De COR heeft daarbij een aantal heel concrete voorstellen gedaan om boventalligheid op te vangen.

Dit heeft ertoe geleid dat er in ieder geval een aantal maatregelen getroffen worden:
Er wordt maximaal ingezet op het intern herplaatsen van medewerkers, om dit te faciliteren geldt er een vacaturestop.  Daarnaast zullen contracten van tijdelijk personeel (AP) worden afgebouwd. Ook zal er geëxperimenteerd worden met een vrijwillige vertrekregeling.

Daar waar er alsnog sprake zal zijn van boventalligheid, is het eerder overeengekomen Sociaal Plan van toepassing.

Individuele (juridische) ondersteuning
Qlix is zich er na de jarenlange golf van reorganisaties terdege van bewust hoe groot de impact van een reorganisatie is voor iedereen die erdoor geraakt wordt. Ons belangrijkste uitgangspunt is altijd om de impact zoveel als mogelijk te beperken.
Daar waar dat niet lukt, bieden wij middels individuele ondersteuning een ‘vangnet’. Ook in dit traject staan wij indien nodig voor je klaar en kun je een beroep doen op de individuele ondersteuning van onze adviseurs en arbeidsjuristen.

 

Qlix-leden stemmen met ruime meerderheid voor akkoord cao KPN

 

kpncaoupOp 21 mei jl. sloot Qlix samen met de andere vakorganisaties en KPN een onderhandelaarsakkoord over de cao KPN voor 2014. In de afgelopen week was het mogelijk om je stem uit te brengen over dit akkoord. Een ruime meerderheid van bijna driekwart van de uitgebrachte stemmen (74,4% om precies te zijn) heeft ingestemd met het resultaat.

We zijn blij dat na ruim vier maanden voorbereiding (cao werkconferenties, inventarisatie van de wensen van leden, gesprekken met ons kader) en drie maanden onderhandelen er een resultaat ligt waar we mee vooruit kunnen. In deze cao zijn een groot aantal forse wijzigingen afgesproken, waaronder een nieuwe pensioenregeling en de integratie van KPN Contact in de loonlijn ‘klantexpert’.

We zetten hieronder nog een keer de belangrijkste resultaten op een rij:

Lees meer...

Onderhandelaarsakkoord KPN CAO

kpncaoupOp 21 mei jl. sloot Qlix samen met de andere vakorganisaties en KPN een onderhandelaarsakkoord over de cao KPN voor 2014. Alhoewel het niet gelukt is een akkoord te bereiken voor het verlopen van de looptijd van de huidige cao, 1 april 2014, hebben we na intensieve onderhandelingsdagen een akkoord bereikt. De volledige inhoud van dit akkoord kunnen jullie op onze site lezen.

Als we terugkijken naar onze inzet waarmee we op de eerste onderhandeldag 18 februari jl. zijn gestart, zijn we content met het bereikte resultaat. Voor ons als vakorganisaties waren bij de start van de onderhandelingen de volgende onderwerpen van belang: de integratie van KPN Contact in de KPN cao, duurzame inzetbaarheid, een nieuwe Pensioenregeling en uiteraard de loonontwikkeling. Maar ook KPN heeft haar inzet. Belangrijke verschilpunten met de inzet van de bonden waren onder andere: het aanpassen van de cao bonus percentages, het introduceren van een loonlijn ‘klantexpert’, de cao bonus systematiek en uiteraard de loonontwikkeling (hier lagen KPN en de vakorganisaties nogal uit elkaar).

Lees verder voor de belangrijkste resultaten