Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Akkoord over tweejarige cao voor KPN

kpncaoupVrijdag 27 februari bespraken we de laatste details van het concept akkoord voor de cao KPN  en hebben we de onderhandelingen kunnen afronden (https://www.facebook.com/vakbondqlix/).

 

Tweejarige cao, verlenging Sociaal Plan tot en met 2017
Om heel eerlijk te zijn hadden we niet verwacht dat het ons zou lukken om de onderhandelingen in februari af te ronden. De tegenstellingen op Sociaal Plan en de loonsverhoging leken aan het begin van de onderhandelingen groot en ook de vernieuwende voorstellen voor het Sociaal Plan dreigden meer tijd te gaan kosten.
We zijn dan ook extra verheugd dat het gelukt is om een cao af te sluiten voor twee jaar en rust te creëren met een lange looptijd voor het Sociaal Plan.

Loonsverhoging
In het akkoord gaat iedereen er minimaal 1% op vooruit en is de verhoging in het hart van de matrix 1,65% voor 2016 en 1,85% voor 2017. In onderstaande tabellen staat de uiteindelijke verhoging in 2016 en 2017 per combinatie van relatieve salaris positie (RSP) en beoordeling.

verhogingstabelKPN16 1

Sociaal Plan
Het Sociaal Plan wordt met anderhalf jaar verlengt tot eind 2017. De ontslagvergoeding blijft in 2016 gelijk en wordt in 2017 met een kleine stap verlaagd naar een c-factor van 0,98 (was 1,05). Daar staat echter een extra investering in Duurzame Inzetbaarheid tegenover (ruimer IZB, loopbaanscan, financieel advies) en een verhoging van de KPI voor de bemiddeling van werk-naar-werk (naar 82,5%).

Overige punten

 • Naast de loonsverhoging, wordt ook de tabel tegemoetkoming woning-werk na jaren van aandringen verhoogd (basis wordt 17c/km) en uitgebreid (45 km max ipv 30).
 • De standby-regeling van ITS wordt ingevoerd voor álle KPN-ers en dat betekent voor velen een lichte vooruitgang. De loonlijn ITS gaat op in de loonlijn Algemeen, maar wel met een aantal overgangsmaatregelen die minimaal 3,5 jaar garantie bieden (keuzetijd, variabele beloning).
  De jubileumgratificatie blijft, ouderschapsverlof wordt verruimd, sporten uit brutoloon wordt breder mogelijk en begeeftijd wordt teruggebracht tot 30 minuten per dag.

Het voert wat te ver om hier een uitgebreid en uitputtend overzicht op te nemen. Het volledige akkoord is echter na te lezen elders op onze site.

Rondgang en stemming
In de week van 7 t/m 10 maart zijn er op onderstaande locaties informatiesessie gepland waarin we samen met KPN het akkoord zullen toelichten en vragen zullen beantwoorden. Uiteraard waarderen we het zeer als je hierbij aanwezig wilt zijn en je vragen en/of opmerkingen met ons wilt delen!

•    Maandag 7 maart, 10.00 tot 12.00 uur - Den Haag – receptieruimte
•    Maandag 7 maart, 15.00 tot 17.00 uur - Den Haag – serre
•    Dinsdag 8 maart, 10.00 tot 12.00 uur - Amsterdam – Zaal 2
•    Dinsdag 8 maart, 15.00 tot 17.00 uur - Rotterdam – Zaal 12
•    Donderdag 10 maart, 10.00 tot 12.00 uur- Eindhoven – Combiruimte 4098/4102
•    Donderdag 10 maart, 15.00 tot 17.00 - Houten – Zaal 9
•    Maandag 14 maart, 15.00 tot 17.00 uur – Enschede - Tweante zaal 0.09


In de loop van volgende week ontvang je van Qlix een uitnodiging om je stem uit te brengen. Dat kan in de periode van 15 maart tot en met 21 maart.

Inzet vakbonden voor de KPN-cao 2016

kpncaoupOp 15 december sloot de stemming van de leden over de inzet voor de nieuwe KPN-cao. De voorgestelde inzet werd met 93,9 % van de stemmen goedgekeurd.

 Na overleg met de collegabonden werd de onderstaande gezamenlijke inzet bepaald

Loonontwikkeling, looptijd
De afgelopen jaren hebben we een groot aantal verbeteringen in de cao kunnen realiseren. De vakbonden willen die graag ‘consolideren’ en ervoor zorgen dat met de cao 2016 voor wat langere tijd ‘rust’ in de organisatie gebracht wordt. Vandaar dat we inzetten op een looptijd van 2 jaar en daaraan gekoppeld een lange looptijd voor een nieuw Sociaal Plan.

 

 • De vakbonden zetten in op een loonstijging van 3% per jaar, waarbij tót schaal 7 een deel van de loonstijging in centen in plaats van procenten.
 • De vakbonden vinden het belangrijk dat er voor langere tijd duidelijkheid komt over de loonontwikkeling en wil een looptijd van de cao van 24 maanden (tot en met 31 december 2017).
 • Een aantal vakbonden zal in de onderhandelingen inbrengen dat er opnieuw een algemene loonstijging ter compensatie van gestegen prijzen voor álle medewerkers dient te komen.

Mobiliteit

De vakbonden onderkennen het feit dat KPN inzet op een actualisatie van het mobiliteitsbeleid waarbij keuzevrijheid, flexibiliteit en duurzaamheid de uitgangspunten zijn. De vakbonden stellen echter een aantal randvoorwaarden:

 • De vakbonden willen het thema ‘mobiliteit’ integraal oppakken en dus niet alleen onderhandelen over de woon-werkvergoeding die is vastgelegd in de cao, maar ook een brede verkenning met de COR en het management t.a.v. de concernregelingen en bedrijfsregelingen. Kortom, geen salami-tactiek.
 • De vakbonden willen het maximum aantal km’s waarover woon-werk reiskosten worden vergoed verhogen naar 45 km enkele reis. Aanleiding daarvoor is de centralisatie van veel KPN locaties.
 • De vakbonden stellen voor de basis van de vergoeding in de tabel te verhogen van € 0,13 ct/km nu naar € 0,19 ct/km.

Sociaal Plan
De vakbonden vinden het zoals gesteld belangrijk dat er voor langere tijd duidelijkheid komt over zowel cao als Sociaal Plan. De vakbonden willen dan ook graag op basis van de volgende uitgangspunten een nieuw Sociaal Plan overeen komen met een minimale looptijd van 2 jaar:

 • De hoogte van de vergoedingen uit het bestaande SP zijn het uitgangspunt voor een nieuw SP. Verbreden van de basis voor de vergoeding naar structurele toeslagen (keuzetijd).
 • Het totale budget voor het nieuwe SP moet landen waar het ‘het meeste nodig is’ (medewerkers die moeilijk tot geen baan vinden na ontslag).
 • Vergroten van de kans op een andere baan is een belangrijk uitgangspunt en mag nog meer nadruk krijgen dan in het bestaande SP (‘van werk naar werk’).
 • De Pilot ‘Vrijwillig Vertrekregeling’ wordt omgezet in een definitieve regeling in het sp in de vorm van een ‘Remplacantenregeling’.

Wat de vakbonden betreft zou een nieuw SP gebaseerd kunnen zijn op de volgende ‘structuur’. Deze dient nog wel nader uitgewerkt te worden tijdens de onderhandelingen:

 1. Voor iedere medewerker die boventallig wordt, wordt de hoogte van de vergoeding berekend op basis van de bestaande regelingen in het huidige SP: = ‘Budget’.
 2. Iedere medewerker wordt vervolgens ondersteunt om een weloverwogen keuze te maken hoe dit budget te besteden. Daarbij zijn de volgende keuzes:
  1. Meer of minder uitgebreide begeleiding naar ander werk en/of aanvullende opleidingen.
  2. Uitkering ineens. Deze echter tegen een nader uit te onderhandelen factor.
  3. Aanvulling van een elders lager te verdienen salaris of ww uitkering.
 3. De uitkering onder c wordt uitgekeerd zolang ‘schade’ wordt geleden. Zodra een baan is gevonden met een gelijkwaardig salaris, stopt de uitkering. Het eventueel resterende budget wordt echter wel nog gereserveerd gedurende drie jaar voor het geval de medewerker opnieuw terugvalt in de ww.
 4. De mogelijke besparingen die gerealiseerd worden, daar waar medewerkers geen schade leiden, wordt gebruikt als budget voor de realisatie van de aanvulling van het 3e ww jaar.

Duurzame inzetbaarheid

KPN loopt in Nederland redelijk voorop met haar beleid voor Duurzame Inzetbaarheid. Tóch zien we dat nog een groot deel van de medewerkers niet echt weet wat hij/zij aan moet met dit ‘vage’ thema. De vakbonden willen Duurzame Inzetbaarheid bij KPN dan ook graag een ‘boost’ geven door middel van:

 • Het inzetten van ‘Fit for the future’ traject voor álle medewerkers, in lijn met het ‘Still Going Strong’ project.
 • Een concrete invulling van de ‘Strategische Personeelsplanning’: voor iedere medewerker moet inzichtelijk worden wat zijn ‘ontwikkelmogelijkheden’ binnen KPN op termijn van 5 jaar zijn.
 • Het vergoeden van de eerste twee IZB scholingsdagen per jaar. De reiskosten voor trainingen volledig vergoeden.

Daarnaast zetten de vakbonden in op de volgende aan DI gerelateerde punten:

 • Aanpakken ‘werkdruk en overwerk’. Teveel KPN-ers staan op dit moment onder (werk)druk. Dit zorgt voor verborgen verzuim en verborgen werkgelegenheid.
 • Het vooruitlopend op de wetswijzing in 2017, reeds in 2016 verhogen van het vaderschapsverlof van 2 naar 5 dagen.
 • Het uitbreiden van HNW naar afdelingen waar dit nog niet wordt toegepast (bijvoorbeeld KPN Contact).
 • Het creëren van een ‘intern mobiliteitscentrum’ om de impact van reorganisaties te beperken en kennis en vaardigheden binnen KPN te behouden.
 • Het inperken van het percentage flex- en uitzendkrachten door in een stappenplan (bij structureel werk) medewerkers na maximaal een half jaar een vast contract op basis van de KPN cao aan te bieden.
 • Wacht en waakdiensten vanaf 58 jaar alleen nog op vrijwillige basis.

 

Overige punten

Zoals altijd komen er in de gesprekken die we hebben gevoerd wat zaken ‘bovendrijven’ die niet direct onder een kopje te vatten zijn, maar wel een plaats verdienen in de inzet:

 • Laat álle medewerkers gebruik maken van de ‘Drink Your Own Champagne’ regeling (eigen mobiel kiezen en je klant voelen van KPN).
 • Uitbreiden faciliteiten ‘sporten uit brutoloon’ naar meerdere sporten (niet alleen het huidige beperkte aanbod aan sportscholen) en uitbreiden ‘fiets uit brutoloon’ naar medewerkers met een tijdelijk contract.
 • Er zou meer aandacht moeten zijn voor eenmalige beloning van uitstekende prestaties, onafhankelijk van de financiële prestaties van het bedrijf. De gratificatieregeling is daar geschikt voor, maar wordt nu onvoldoende benut.
 • Vergoed 50% van het lidmaatschap van een vakbond gedurende 2 jaar, zodat collega’s de toegevoegde waarde van een vakbond kunnen ‘uitproberen’.
 • Verhogen van de werkgeversbijdrage naar het AWVN niveau.
 • De reikwijdte van de cao dient uitgebreid te worden naar PAO en RVB schalen.

Bij toekomstige keuzes t.a.v. functiewaarderingssysteem aan begin van proces betrekken van vakbonden. Partijen maken vooraf nadrukkelijk een afweging en keuze t.a.v. te hanteren beloningssystematiek.

Versnelde verhoging AOW leeftijd: Qlix lobbyt succesvol voor aanpassing Sociaal Plan KPN

Zoals je wellicht in het nieuws hebt vernomen, heeft de eerste kamer in juni een wet aangenomen die bepaald dat de AOW leeftijd versneld wordt verhoogd naar 67 jaar. In het kader bij dit bericht tref je het nieuwe schema met AOW leeftijden.

Schema:

U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW start is:
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 2015 65 + 3 maanden
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 2016 65 + 6 maanden
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 2017 65 + 9 maanden
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 2018 66
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 2020 66 + 8 maanden
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 2021 67

Effect op Sociaal Plan
In het Sociaal Plan van KPN is bepaald dat een medewerker die kort voor de AOW datum boventallig wordt, niet de gehele vergoeding krijgt uitgekeerd die volgens de normale berekening van het Sociaal Plan zou gelden. De vergoeding is namelijk gemaximeerd op maximaal 100% van het laatst verdiende inkomen, tot aan de AOW datum (inclusief recht op WW, IOAW e.d.).

Qlix pleit succesvol voor aanpassing Sociaal Plan
Door de verschuiving van de AOW datum dreigde er een gat te ontstaan in deze aftopping. Als het Sociaal Plan niet zou worden aangepast, zou immers bij de berekening van de aftopping geen rekening worden gehouden met de latere AOW datum.
Qlix heeft er dan ook bij KPN op aangedrongen nieuwe berekeningen te maken van de ontslagvergoeding, waarbij wél rekening wordt gehouden met de nieuwe AOW data.
Inmiddels heeft KPN laten weten zich te kunnen vinden in deze aanpassing en ook via TeamKPN gecommuniceerd dat álle medewerkers die dit betreft een nieuwe berekening zullen ontvangen.

VSO check
Mocht je in de situatie verkeren dat je onverhoopt boventallig bent geworden, weet dan dat Qlix graag voor je klaar staat. Wij kunnen je onder andere ondersteunen door het controleren van je vaststellingsovereenkomst of bijstaan met juridische ondersteuning. Zo weet je in ieder geval zeker dat de spelregels rondom je ontslag worden nageleefd!

Nieuwe KPN cao een feit – 5 van 6 bonden tekenen

kpncaoupDe nieuwe KPN cao is rond. De leden van Qlix en de andere bonden konden tot en met 26 juni stemmen. Vijf van de zes bonden zullen de nieuwe cao ondertekenen.

Op 22 mei bereikten Qlix, KPN en de overige bonden een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao. Daarna volgden diverse inloopsessies verspreid over het land, om alle medewerkers te informeren.

Qlix leden en de leden van de ander bonden konden vervolgens tot en met 26 juni stemmen over het onderhandelingsresultaat. Naast de leden van Qlix, die met 83% van de stemmen vóór het resultaat stemden, was ook de uitkomst van de ledenraadpleging bij de andere bonden overwegend zeer positief. Alleen bij FNV was de stemming neutraal.

Vijf van zes bonden tekenen
Nadat de stemming van de verschillende vakbonden bekend werd, hebben KPN en de bonden zich beraden op het resultaat. FNV heeft laten weten de nieuwe cao niet te zullen tekenen. Echter, gezien het positieve stemadvies van vijf van de zes vakbonden en het neutrale resultaat van de ledenraadpleging bij FNV, heeft KPN besloten de cao te tekenen met de overige bonden. Daarmee is er met terugwerkende kracht een nieuwe KPN cao per 1 april 2015.

Strikt genomen betekend het feit dat FNV de cao niet ondertekend, dat de nieuwe cao niet geldt voor FNV leden. Voor KPN is het echter praktisch niet uitvoerbaar om FNV leden buiten de uitvoering van de cao te houden omdat bij KPN niet bekend is wie wél en geen lid is van het FNV.

Overwegingen van Qlix
Qlix vindt het van groot belang om tijdens cao onderhandelingen samen op te trekken met de andere vakbonden. Immers, door samen één lijn te kiezen kunnen we voorkomen tegen elkaar te worden uitgespeeld.
Vandaar dat wij na het afronden van onze eigen ledenraadpleging hebben willen afwachten hoe de stemming bij de andere bonden uitpakte, alvorens te besluiten of we de cao definitief wilden ondertekenen.

Er zijn voor Qlix drie redenen om de cao te tekenen:

 • Er zitten een aantal plussen in het pakket die níet worden doorgevoerd als de cao niet wordt getekend: met name verlenging van het Sociaal Plan, loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid.
 • 5 van de 6 bonden hebben alles afwegende besloten de cao te ondertekenen, daar een ruime meerderheid van hun leden voor is.
 • En als belangrijkste: onze leden hebben het laatste woord! Maar liefst 83% van de leden stemde vóór het onderhandelingsresultaat. Een uitslag die we uiteraard niet naast ons neer wilden leggen!

Vervolgstappen
De cao tekst zal nu door KPN worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Vervolgens worden alle afspraken ingeregeld in de systemen. Op dat moment kunnen de salarisverhogingen en andere afspraken worden gerealiseerd. De verwachting is dat dit uiterlijk oktober 2015 kan plaatsvinden.

Voorafgaand aan de onderhandelingen voor de volgende cao vinden wederom medewerkersessies plaats op diverse locaties in het land om input op te halen. Qlix zal je daarover uiteraard informeren. Wij hopen van harte dat je opnieuw van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Je inbreng wordt door ons in ieder geval zeer gewaardeerd!

AVA KPN – Qlix is opnieuw vertegenwoordigd

AVA

Qlix is kritische aandeelhouder
Qlix is de afgelopen jaren meerdere keren aanwezig geweest bij Aandeelhoudersvergaderingen van KPN. Qlix heeft zich tijdens deze vergaderingen steeds gepositioneerd als ‘activistische aandeelhouder’ in de positieve zin van het woord. Qlix heeft steeds benadrukt dat zij als aandeelhouder van KPN verwacht dat de strategie wordt gericht op de lange termijn en dat medewerkers dienen te zien als belangrijkste stakeholder voor het succes van het bedrijf.

Qlix zet deze lijn graag door bij de komende aandeelhoudersvergadering op 15 april a.s. Tijdens deze vergadering worden een aantal belangrijke benoemingen verwacht en wordt stilgestaan bij het jaarverslag over 2014. Qlix is voornemens om in ieder geval een aantal vragen te stellen over de strategie van KPN voor 2015 en over de visie van de (nieuwe) commissarissen ten aanzien van het beleid van variabele beloning (en niet in de laatste plaats de beloning van de directie).

Qlix heeft twee vragen aan  haar leden:

 • Welke vraag zou jij willen stellen?
  Heb jij nog aanvullingen op de inbreng van Qlix tijdens de vergadering of is er een vraag die wij absoluut moeten stellen? Mail het ons.
 • Heb jij zelf aandelen KPN?
  Ben je medewerker van KPN en heb je zelf ook aandelen? En zou je het kunnen waarderen dat Qlix ook mede namens jou het woord woord voert?
  Bundel dan jouw stem/spreekrecht met dat van Qlix, zodat wij mede namens jou als aandeelhouder het woord kunnen voeren. Zoals je als lid al weet: samen heb je meer impact! Meld je per e-mail aan en we nemen contact met je op.