Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ KPN en KPN Contact

Qlix-leden KPN in meerderheid voor herverzekeren 3e WW-jaar

kpnuwvTot en met 12 februari hebben KPN medewerkers via hun vakbond kunnen stemmen of zij wel of niet voor herverzekering van het derde WW-jaar zijn.

Waar gaat dit over?

 • Behouden van rechten WW voor 2015
  – Sinds 1 januari 2016, bouw je nog steeds de eerste 10 jaar dat je in dienst bent 1 maand WW per dienstjaar op.  Als je langer dan 10 jaar in dienst bent, bouw je in plaats van 1 maand per dienstjaar, nog maar 0,5 maand WW per dienstjaar op. Ook krijg je per 1 januari 2019 nog maar maximaal 24 maanden een WW-uitkering in plaats van 38 maanden.
  • Als je in 2015 recht had op 38 maanden wordt dat maximale recht met 1 maand per kwartaal afgebouwd tot maximaal 24 maanden. De duur van de WW is ook maatgevend voor uitkeringen in de WGA (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid).
  • Als KPN meedoet aan deze regeling, behoud je dezelfde rechten als je tot 2016 had. Je bouwt dan ook na je eerste tien jaar in dienst van KPN jaarlijks een maand WW-uitkering op, tot een maximum van 38 maanden.
  • Zowel aanspraken als premie gaan maximaal tot het maximum maandloon (SV-loon). Dit is terug te vinden op de website van het UWV.
    
 • Heel KPN doet mee, of niet
  - Het is een regeling die geldt voor alle medewerkers van KPN. Als de meerderheid van de leden van de vakorganisaties kiest voor deze ‘reparatieregeling’ dan doen alle KPN-ers daar verplicht aan mee. Het is hierbij niet mogelijk om uitzonderingen te maken.
   
 • Maandelijkse premie ingehouden op je salaris:
  • Als KPN mee gaat doen aan deze regeling, dragen alle medewerkers maandelijks een bepaald bedrag af aan een fonds. Dat bedrag wordt automatisch ingehouden op je bruto salaris.
  • Je ontvangt hiervoor geen compensatie van KPN.
  • Deze premie is afhankelijk van het werkloosheidscijfer en hoeveel er gebruik gemaakt wordt van deze regeling. 
  • Afhankelijk van je individuele situatie zal de netto bijdrage in 2018 maximaal ongeveer €5,50 per maand bedragen.
 • Omslagstelsel
  - De reparatie van de WW zal worden uitgevoerd door SPAWW. Deze aanvulling wordt betaald op basis van een omslagstelsel. We betalen nu voor de werklozen van nu. Je bouwt dus geen rechten op:
  • Alleen als je in een bedrijf werkt dat op de ontslagdatum meedoet aan deze regeling en je komt in de WW kun je aanspraak maken. Ga je uit dienst bij KPN en kom je na een tijd via een andere werkgever die niet mee doet aan deze regeling alsnog in de WW terecht, dan kun je geen aanspraak meer maken op de regeling van KPN.

Uitslag stemming
De leden van Qlix stemden met een ruime meerderheid van 75 % voor herverzekering van het derde jaar WW

Ondernemingsraadverkiezingen KPN: Stel jij je kandidaat?

logo kpnIn mei van dit jaar worden er bij KPN verkiezingen gehouden voor de medezeggenschap.

ln een dynamische onderneming en met de uitdagingen waarvoor KPN staat, vinden wij het van groot belang dat het bedrijf beschikt over een representatieve en slagvaardige medezeggenschap. 
Daar wil jij toch ook een bijdrage aan leveren!

Wil je graag in de ondernemingsraad, geef je vandaag nog op!

Wat kun je van Qlix verwachten voor de verkiezingen?

 • Verzorging promotie materiaal
 • Promotie van jou
 • Toelichting van je kunt verwachten, tijdbesteding

Na de verkiezingen gaan we verder met:

 • Opleiding in de Wet op de ondernemingsraden
 •  Andere opleidingen die je helpen beter te kunnen functioneren binnen de OR
 • Ondersteuning bij vragen

Belangrijk om te realiseren

 • Je moet de belangen van de medewerkers én het bedrijf afwegen
 • Je draagt bij aan belangrijke beslissingen in het bedrijf
 • Je beschikt over veel vertrouwelijke informatie
 • Collega’s zien je als expert en aanspreekpunt voor arbeidsrechtelijke zaken
 • Je wordt per week één of twee dagen vrijgesteld van werk
 • Het is best een hectische rol

qlix ORKandidaat stellen?

We kunnen ons voorstellen dat het niet eenvoudig is om ja te zeggen, wellicht maakt onbekend ook onbemind. Uiteraard willen wij er alles aan doen om het zo aantrekkelijk en gemakkelijk mogelijk te maken om je verkiesbaar te stellen. Naast hierboven beschreven ondersteuning kunnen we je ook in contact brengen met een ervaren ondernemingsraadslid lid om naar zijn of haar ervaringen te vragen.

Voor vrijblijvende informatie kun je altijd contact opnemen!

Qlix ondertekent nieuwe KPN-cao niet

kpncaoupIn een eerder artikel berichtte wij al dat onze leden het akkoord over de overbruggings-cao voor KPN in meerderheid hebben afgewezen.
Qlix vindt het onvoorstelbaar dat, vanwege de kortere looptijd van de cao (een half jaar), de prestatiebeloning ook wordt gehalveerd. "Prestatiebeloning wordt aan de medewerker toegekend vanwege zijn prestatie in het voorliggende jaar, en moet los worden gezien van loonontwikkeling op basis loonsverhogingspercentages op basis van economische omstandigheden", aldus Colette van Wezel, bestuurder Qlix.

Het bestuur heeft besloten de stemming te volgen en heeft KPN medegedeeld dat Qlix een cao op basis van het afgesloten akkoord niet zal ondertekenen.
Qlix heeft KPN uitgenodigd weer in gesprek te gaan om tot een beter resultaat te komen.

Meerderheid leden wijst akkoord overbruggingscao KPN af

kpncaoupOnze bij KPN werkzame leden hebben de gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen over het bereikte principeakkoord voor de overbruggings-cao KPN 01-01-2018 t/m 30-06-2018. De stemming sloot vrijdag om 24.00 uur.

Met een stemuitslag van 36 % voor, 59 % tegen en 5 % geen mening, werd het akkoord door een meerderheid van de leden afgewezen.

Veel stemmers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun stem toe te lichten. Het bestuur zal de komende week deze feedback nader bekijken.

Principeakkoord voor overbruggings-cao bij KPN

kpncaoupQlix en de collega-vakbonden bereikten afgelopen woensdag een principeakkoord voor een kort lopende cao bij KPN

Waarom overbruggings-cao?
Zowel bij KPN als bij de vakbonden zijn er nieuwe gezichten aangeschoven aan de tafel. Tevens is er aan de kant van KPN op dit moment geen HR-directeur en is inmiddels bekend geworden dat volgend jaar Eelco Blok plaats maakt voor een nieuwe ceo. Elk van deze omstandigheden op zich staand zouden natuurlijk niet het onderhandelen over een nieuwe cao in de weg moeten staan. Maar het samenlopen hiervan maakt dat de vakbonden van mening zijn dat er aan weerszijde van de onderhandeltafel tijd moet worden genomen om  de diverse cao-thema's goed voor te bereiden. De KPN-er verdient het beste resultaat en dat bereik je alleen als iedereen goed weet waar hij over praat en als de te bespreken onderhandelthema's uit de oude cao ook vooraf goed zijn geëvalueerd. En als de nieuw verantwoordelijken bij KPN ook hier volledig achter kunnen staan. Vandaar dat we al snel gezamenlijk besloten om niet over alle thema's nu al met elkaar in discussie te gaan. We besloten de twee belangrijkste onderwerpen voor een korte periode te regelen: loonontwikkeling en Sociaal Plan.

Het resultaat
In het principeakkoord gaan we uit van een " overbruggings"-cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Zes maanden.
In die tijd loopt het Sociaal Plan van KPN, zoals dat nu geldt, ongewijzigd door.
Ook de cao loopt in die periode ongewijzigd door, We kwamen overeen om de lonen met ingang van 1 januari met 1,5 % te verhogen in het hart van de matrix (de verhogingstabel in de cao).
Omdat we praten over een looptijd van een half jaar, is ook de matrix hierop aangepast. Immers gaan zowel KPN als de vakbonden uit van een tweede verhoging per 1 juli volgend jaar.
Alle andere zaken in de cao blijven onverkort van kracht.

Hoe verder
Helaas is er wat mis gegaan in de communicatie. Vroeger dan we gepland hadden is al met de media gesproken over een nieuwe cao. Dat is natuurlijk niet juist. Een akkoord wordt pas cao nadat de KPN-ers bij de verschillende bonden er over hebben gestemd en in meerderheid akkoord zijn gegaan.
Qlix overlegt komende week met het kader en zal het resultaat aan de leden voorleggen. Als die voor stemmen, hebben we wat Qlix betreft een nieuwe cao. Want onze leden hebben het laatste woord.