Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Facilitaire Contactcenters (WFC)

Onderhandelingen WFC cao moeizaam van start

wfccaoupNog steeds geen nieuwe cao

Gedurende 2012 is er een aantal keer onderhandeld door Qlix, FNV Bondgenoten en een delegatie van de WFC. Hoewel er tijdens de sessies steeds enige voortgang is geboekt, verliepen de onderhandelingen moeizaam. Zoals we in de vorige nieuwsbrief berichtten, waren de cao onderhandelingen na de zomer bijna definitief gestrand.
Verschil van inzicht tussen Qlix en FNV aan de ene kant en de werkgeververeniging aan de andere kant is met name de hoogte van de cao als geheel. De vakbonden zijn alleen bereid een nieuwe cao af te sluiten als er van de werkgevers een stevige commitment komt om de cao duurzaam te verbeteren.

Tot nu toe vinden de bonden de inzet van de werkgeversvereniging onvoldoende om te kunnen komen tot een nieuwe cao.

 Hernieuwde inzet en onderzoek

De bonden hebben dan ook twee duidelijke voorwaarden gesteld om het cao-overleg te hervatten.

Als eerste wil Qlix dat er een gezamenlijk onderzoek wordt gedaan naar het niveau van de WFC cao in vergelijking met andere cao’s, zoals die van de uitzendbranche. Het onderzoek moet duidelijk maken op welke punten de cao duurzaam verbeterd kan worden.

Ten tweede wil Qlix dat het niveau van de WFC cao op korte termijn minimaal gelijkwaardig wordt aan het niveau van de uitzendsector.

 Wel overleg achter de schermen, geen formele onderhandelingen

Op dit moment wordt er weliswaar niet concreet onderhandeld over de voorwaarden voor een nieuwe cao. Qlix is echter wel in overleg met de werkgeversvereniging over de invulling van het onderzoek naar de cao. Daarnaast dringt Qlix er bij de werkgevers op aan om hun commitment uit te spreken voor een duurzaam verbeterde cao.
Qlix hoopt dat dit ‘informele’ overleg er uiteindelijk weer toe kan leiden dat er een nieuwe cao voor de contactcenters wordt afgesloten. Of dit kan gaan lukken is op dit moment echter allerminst zeker.

Voortgang cao-onderhandelingen WFC


wfc caoup12Vrijdag 15 juni heeft Qlix met de WFC aan de onderhandelingstafel gezeten. De werkgevers hadden de intentie om tijdens deze ronde tot principeakkoord te komen. Hoewel er concrete stappen zijn gemaakt en op een aantal zaken de partijen elkaar zijn genaderd, is gebleken dat er meer tijd nodig is om een tot een onderhandelingsresultaat te komen. Qlix ziet voldoende aanknopingspunten om het overleg voort te zetten.

Na een tussentijds  technisch overleg waarin partijen een aantal punten wederzijds willen toelichten, zal halverwege augustus verder worden onderhandeld. De intentie is om in dit overleg tot een principeakkoord te komen.

Leden akkoord met Sociaal Plan Cendris

De leden van Qlix zijn akkoord met het Sociaal Plan voor Cendris Customer Contact b.v. Ook de leden van FNV Bondgenoten hebben ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is het Sociaal Plan voor Cendris een feit.

Het Sociaal Plan is bedoeld om de gevolgen op te vangen van de op 1 september door Cendris aangekondigde reorganisatie bij haar contactcenters in Den Helder en Groningen. Het Sociaal Plan kent naast een uitgebreide begeleiding van werk naar werk en regelingen die bedoeld zijn om de verhuizing van Groningen naar Leeuwarden op te vangen een vergoeding voor medewerkers die boventallig zullen worden.

Qlix wil alle medewerkers bedanken voor de getoonde betrokkenheid en de grote opkomst bij de bijeenkomsten die werden gehouden in Den Helder en Groningen. Qlix hoopt van harte dat dit Sociaal Plan eraan kan bijdragen om de gevolgen van de reorganisatie te verzachten.

Voor een aantal medewerkers betekent de reorganisatie helaas dat zij hun baan zullen verliezen. Qlix wil met name iedereen die dit treft een hart onder de riem steken en veel succes wensen bij het vinden van een andere baan.

Het principeakkoord wordt nu omgezet in een definitieve tekst voor het Sociaal Plan. Het principeakkoord is na te lezen via deze link.

 

Qlix bereikt principeakkoord Sociaal Plan Cendris Customer Contact

Qlix en FNV bondgenoten hebben een principeakkoord bereikt over een Sociaal Plan voor Cendris Customer Contact. Het Sociaal Plan is bedoeld om de gevolgen op te vangen van de reorganisatie binnen Cendris waarbij onder andere de vestiging in Den Helder zal sluiten.

Leden van Qlix kunnen tot en met 15 oktober 2010 hun stem uitbrengen over dit principeakkoord waarna het Sociaal Plan definitief in werking kan treden.
Leden die de integrale tekst van het principeakkoord willen raadplegen, kunnen dat doen door deze link te volgen.

Qlix en WGCC slaan handen ineen in de strijd tegen ontduiking van de CAO

Je solliciteert, je hebt geluk en je wordt aangenomen en al je arbeidsvoorwaarden zijn automatisch geregeld via een cao. Dat is in Nederland normaal zou je denken. Of toch niet?

Er zijn in Nederland nog steeds beroepen waar je geen bescherming hebt vanuit en cao en waar je als werknemer vogelvrij bent als het gaat om je arbeidsvoorwaarden. Tot voor een aantal jaar was dat in de contactcenterwereld ook zo. Gelukkig zijn daar bonafide bedrijven opgestaan die samen met Qlix hierin verandering hebben gebracht.

Sinds een aantal jaren kennen ook de facilitaire contactcenters een algemeen bindend verklaarde cao. Dat wil zeggen: De cao die de WGCC, de werkgeversorganisatie voor contactcenters, met Qlix heeft afgesloten is van toepassing op alle facilitaire contactcenters, ook al zijn ze niet aangesloten bij de WGCC.

Er zijn echter nog steeds bedrijven die denken de cao niet toe te hoeven passen en simpel weg de bepalingen erin ontduiken. Dat is allereerst natuurlijk een slechte zaak voor de werknemers. Maar ook als werkgever wordt je er niet vrolijk van als je collega de kosten drukt door zijn personeel onder het cao-loon te betalen. Je concurrentiepositie wordt daar een stuk slechter van.

Vandaar dat de WGCC samen met Qlix de naleving wil gaan controleren en zo nodig afdwingen.

Aan werkgeverszijde is een kwaliteitskeurmerk ingevoerd waarmee de opdrachtgevers meteen kunnen zien of ze met een contactcenter te maken hebben dat zich aan alle regels houdt en dat zijn zaken goed voor elkaar heeft. Het naleven van de CAO is daar een essentieel onderdeel van. Ook wordt er verwezen naar de site van Qlix, waar je ontduiking van de cao kunt melden.

Wil je nakijken of jouw (toekomstige) werkgever aan alle normen voldoet

Wil je melden dat in jouw bedrijf volgens jou de contactcentercao niet wordt nageleefd