Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Facilitaire Contactcenters (WFC) \ Qlix bepaald inzet voor meerjarige cao Facilitaire Contactcenters

Qlix bepaald inzet voor meerjarige cao Facilitaire Contactcenters

wfccaoupOp basis van een enquête onder de medewerkers in de facilitaire contactcenters heeft Qlix een concept inzet voor de komende cao-onderhandelingen opgesteld. In de periode van 1 tot 9 april hebben de leden hierover kunnen stemmen. De inzet is unaniem door de leden goedgekeurd.
Met deze stemming heeft Qlix van haar leden het mandaat gekregen om de onderhandelingen in te gaan met de onderstaande inzet.

 

Inzet cao facilitaire callcenters

 


Looptijd
Qlix wil een driejarige cao afspreken die moet gelden van 1 mei 2013 tot en met 30 april 2016.

 


Loonsschaal aanpassing
In de vorige cao was de loonstijging beperkt en heeft de loonontwikkeling de inflatie niet kunnen bijhouden. Tevens beweegt de contactcenter cao zich al jaren op een beloningsniveau net boven het minimumloon. Qlix is van mening dat werknemers die gelijksoortig werk uitoefenen gelijk beloond dienen te worden. En dus gaat het niet aan dat collega’s die als uitzendkracht het werk doen veelal een  hogere beloning krijgen dan een vaste kracht. Qlix wil voor de cao 2013-2016 dan ook komen tot een beloningsniveau dat minimaal vergelijkbaar wordt aan dat van de uitzendbranche. Qlix wil dit verschil de komende jaren overbruggen.
Qlix stelt daarom voor om in de jaren 2013, 2014 en 2015 telkens onderzijde van de loonschalen met 2,5 % omhoog brengen.  

Loonsverhoging
Qlix is van mening dat de lonen binnen de schalen met een percentage moeten stijgen  dat zowel voor die laag als voor hen die hoger in hun loonschaal zitten een rechtvaardige loonstijging wordt gerealiseerd.

Qlix komt op basis van dit uitgangspunt op de volgende inzet:

Voor werknemers met op 1 mei van enig jaar een loon tot 25 % van hun loonschaal:
•    Per  1 mei 2013    4,5 %
•    Per  1 mei 2014    5    %
•    Per  1 mei 2015    5    %
Voor werknemers met op 1 mei van enig jaar een loon van 25 % tot 50 % van hun loonschaal:
•    Per  1 mei 2013    3,5 %
•    Per  1 mei 2014    4    %
•    Per  1 mei 2015    4    %
Voor werknemers met op 1 mei van enig jaar een loon vanaf 50 % tot 100 % van hun loonschaal:
•    Per  1 mei 2013    2,5  %
•    Per  1 mei 2014    3     %
•    Per  1 mei 2015    3     %

Tevens ziet Qlix graag dat medewerkers op wie de vorenstaande verhoging per 1 mei 2013 niet van toepassing is, per 1 mei 2013 een eenmalige uitkering van € 300,-- als compensatie voor koopkrachtverlies ontvangen.

Doorbetaling bij ziekte
Qlix stelt vast dat ook waar het uitkering bij ziekte betreft de WFC-cao achter blijft bij andere cao’s.
Qlix zet dan ook in op terugbrengen van de wachtdagen van 2 naar 1 en wil de uitkering in week  1 t/m 52 optrekken naar 85 % en de uitkering in week 53 t/m 104 naar 75 %

Vervallen artikel 14 en 16, nieuwe formulering collectieve loonstijging
Tijdens de vorige cao onderhandelingen is reeds een stap gezet met het eenduidiger formuleren van de collectieve loonsverhoging, zodat deze nog maar voor één uitleg vatbaar zou zijn. Daarnaast is afgesproken dat de artikelen 14 en 16 uit de huidige cao komen te vervallen en worden vervangen door een nieuw artikel waarin de loonstijging voor 2013,  2014 en 2015 wordt geregeld. Qlix stelt voor om de loonstijging te regelen middels één eenduidig artikel waarbij voor alle contactcenters duidelijk is wat de collectieve loonstijging is, en welke ruimte minimaal beschikbaar dient te zijn voor de individuele loonstijging binnen de schaal.

Uitbreiding van de reikwijdte van de cao en opleidingsmogelijkheden
Qlix vindt opleiding, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen alle cao´s waarover wij onderhandelen van groot belang.
Qlix wil daarom graag dat er in de cao wordt vastgelegd dat er binnen de contactcenter bedrijven minimaal een opleiding wordt aangeboden op MBO niveau die ook leidt tot een landelijk erkend diploma.
Ook wil Qlix dat de reikwijdte van de cao wordt uitgebreid naar Teamleiders/Teammanagers zodat er voor agents perspectief ontstaat om binnen de cao door te groeien naar een andere functie.

Diversen

Naast deze algemene inzetpunten wil Qlix afspraken maken over de volgende zaken:
•    Qlix zou graag zien dat de pensioneringsdatum in overeenstemming wordt gebracht met de wettelijke ingangsdatum van de AOW.
•    Qlix stelt voor om een centraal meldpunt in te richten waar medewerkers de niet-naleving van de cao kunnen melden.
•    Qlix wil graag dat in de cao er eenwerkgeversbijdrage wordt afgesproken voor het werk dat Qlix verricht om de cao tot stand te brengen.
•    Qlix stelt voor om in artikel 8 en artikel 23 van de cao op te nemen dat de uitbetaling van salaris over feestdagen en/of ziektedagen plaatsvindt