Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Nieuws per sector \ Algemeen

Wij helpen je bij ontslag

Dreigend.Ontslag

In memoriam Joop van Hasendonk

In memoriam
HasendonkJoop
Joop van Hasendonk
20-04-1946             15-10-2016

Ons bereikte het trieste bericht dat ons erelid en oud-voorzitter Joop van Hasendonk op zaterdag 15 oktober is overleden.

Joop heeft vele jaren deel uitgemaakt van ons bestuur, als penningmeester en als voorzitter. Tevens vertegenwoordigde Joop ons onder meer in het bestuur van Stichting COPGROEP, was hij lid van de Raad van Toezicht van het SECC (Stichting Exameninstituut Contact Centers) en vertegenwoordigde hij onze vereniging bij EUROFEDOP.
Bij zijn definitieve afscheid van het bestuur in 2009 werd hij door de Algemene Ledenvergadering tot Erelid benoemd.

Wij zullen Joop dankbaar herinneren als een vakbondsman in hart en nieren die met zijn tomeloze inzet veel bijgedragen heeft het succes van onze vakbond.

De uitvaart van Joop is aankomende zaterdag 22 oktober 2016 om 13.30 uur in
Crematorium De Rhijhof,
Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ Leiden.

Condoleances kunnen worden gestuurd naar Joops zuster:
Annie M. G. Schmidtlaan 272,
2251 ZD te Voorschoten.

 

Bestuur Qlix.

In memoriam Jan Neeleman

In memoriam
Jan Neeleman

Ons bereikte het bericht dat op 16 augustus ons erelid Jan Neeleman op 82-jarige leeftijd is overleden.
Jan heeft zich lange jaren als kaderlid en als bestuurslid ingezet voor onze vakbond, de toenmalige BTPP. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage en aan onze bond en zullen hem in dankbare herinnering houden.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden veel sterkte in het verwerken van dit verlies.

Bestuur Qlix.

 

Transitievergoeding op de helling?

hamerUit de juridische praktijk van Qlix

Een werknemer die sinds september 2012 arbeidsongeschikt was werd in december 2013 door de bedrijfsarts “volledig en duurzaam arbeidsongeschikt” verklaard. Door een adviesbureau werd vastgesteld dat het niet verantwoord was om de werknemer een re-integratietraject tweede spoor te laten starten. Medio 2014 heeft de arbeidsdeskundige een loonsanctie van 52 weken opgelegd. Ook daarna is de werkgever afgeraden een tweede spoor te starten. De werknemer heeft uiteindelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht vanwege een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Hierbij is toekenning van de transitievergoeding en een billijke vergoeding verzocht.

De werkgever heeft aangegeven niet verplicht te zijn de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hij is eigenrisicodrager en door de werknemer in dienst te houden zijn de lijnen korter bij re-integratie door de werknemer.

Door de kantonrechter is het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toegewezen. Volgens de rechter bestaat er een grondrecht van arbeidskeuze, waardoor het verzoek van de werknemer in beginsel gehonoreerd dient te worden. Vervolgens dient te worden vastgesteld of aanleiding is voor toekenning van de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Wil zo’n vergoeding worden toegekend, dan dient sprake te zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Een aantal zaken komt aan de orde: door het plotseling overlijden van een collega, moesten de overige collega’s meer werk verrichten. Dit leidt niet per se tot ernstig verwijtbaar handelen. Aan informatie van de huisarts, die een relatie legde tussen arbeidsongeschiktheid en werk, kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, nu deze informatie uitsluitend is gebaseerd op de door de werknemer verstrekte informatie. De aan de werkgever opgelegde loonsanctie maakt dit niet anders.

Op de werkgever rust geen plicht om na twee (of drie) jaar ziekte de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bij het in standhouden van de arbeidsovereenkomst is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Minister Asscher noemde dit indertijd onfatsoenlijk.  Dat maakt het, volgens de rechter, niet dat het in standhouden van de arbeidsrelatie als ernstig verwijtbaar moet worden gekwalificeerd. Het verzoek om naast ontbinding van de arbeidsovereenkomst ook een transitievergoeding en billijke vergoeding toe te kennen, zijn dan ook afgewezen.

Minister Asscher is bereid de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.

Op 9 maart 2016 maakte minister Asscher in een interview met NU.nl bekend dat hij bereid zou zijn de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte te schrappen als de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor re-integratie.

Door: Victor Schöyer, jurist QlixVictor Schoyer

Statuten van Qlix zijn gewijzigd

header3We meldden al eerder dat Qlix de samenwerking aan was gegaan met Jong KPN, de vereniging van jonge professionals binnen KPN. Op basis van deze samenwerking kunnen leden van Jong KPN input leveren voor de cao-inzet en meebeslissen over het eindresultaat. Een nieuw fenomeen in vakbondsland en ook een uitdaging voor Qlix om dit zo vorm te geven dat het Statutair is toegestaan en past binnen de wettelijke kaders.
 
Op de Algemene ledenvergadering van 11 februari 2016 gingen de leden akkoord met een aanpassing van de Statuten. Deze wijziging maakt het mogelijk om met belangenverenigingen binnen het werkveld van een arbeidsvoorwaardenoverleg waar Qlix bij betrokken is, een samenwerkingsovereenkomst  aan te gaan. Op basis van die overeenkomst zijn de leden van een dergelijke vereniging lid van Qlix, uitsluitend met het recht om deel te nemen aan het arbeidsvoorwaardenproces binnen hun bedrijf of sector. De wijzigingsakte is op 8 maart opgemaakt bij de notaris. Je kunt de nieuwe Statuten elders op onze site nalezen.