Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en inkomen

Arbeidsovereenkomst

Er moet sprake zijn van loon dat wordt betaald tegen arbeid gedurende zekere tijd (dus niet eenmalig).
Belangrijk is dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer (in dienst van)  en ook van een instructiebevoegdheid van de werkgever aan de werknemer. Ook zonder schriftelijke overeenkomst kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Als er ten minste drie opeenvolgende maanden wekelijks of gedurende ten minste 20 uren per maand arbeid is verricht, is er een rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Rechten     Plichten

    Recht op arbeid
    Recht op overeengekomen beloning
    Recht op loondoorbetaling tijdens ziekte
    Recht op minimaal het minimumloon
    Recht op vakantiebijslag
    Recht op vakantiedagen
    Recht op sociale verzekeringen
    Recht op bepalingen uit de eventueel van toepassing zijnde cao

Dit is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst dat je hebt.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
eindigt op de laatste dag van de contracttermijn automatisch. Hiervoor is geen opzegging nodig.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
kan op drie manieren worden beëindigd:

    Door opzegging
        De werkgever heeft daarvoor toestemming nodig van het UWV. Na verkregen toestemming dient de werkgever op te zeggen met inachtname van de geldende opzegtermijn.
        Bij ontslag om dringende reden is de toestemming van het UWV niet nodig en kan ook de opzegtermijn niet in acht worden genomen (ontslag op staande voet). Dit kan alleen in zeldzame gevallen zoals bijvoorbeeld bij diefstal.
    Met wederzijds goedvinden
        Zorg ervoor dat dit met de juiste waarborgen gebeurt en dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd (vaststellingsovereenkomst of beëindigignsovereenkomst)
    Door ontbinding via de rechter

Met het nul uren contract sluit de werkgever een arbeidsovereenkomst met de werknemer, maar legt hierin geen vast aantal te werken uren vast. In plaats daarvan, staat in het nul uren contract een clausule waarmee de werkgever jou flexibel op kan roepen.

De eerste zes maanden kan de werkgever je betalen naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt jij als werknemer meer rechten. Na zes maanden krijg je ook loon als je niet kan komen werken om redenen die buiten jouw macht liggen.

Na zes maanden heb je recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat je in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt (ook als je niet bent opgeroepen). Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat je een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Er zijn –in afwijking hierop- wel cao`s die de loonbetalingsplicht voor een onbepaalde tijd uitsluiten. Check dus jouw cao.

Een nul uren contract is een net als andere arbeidsovereenkomsten een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Heb je een  nul uren contract dan heb je net als iedere andere medewerker bescherming van het ontslagrecht. Wordt je niet meer opgeroepen, dan betekent dat niet autromatisch dat je contract ook is beëindigd.

OP de arbeidsovereenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

    De voorwaarden die in de arbeidsovereenkomst genoemd worden
    De voorwaarden die in een bijgevoegd reglement staan vermeld
    ( Let op: het reglement hoeft niet ondertekend te zijn om gelding te hebben, maar  moet wel in de arbeidsovereenkomst vermeld worden)
    De voorwaarden van de van toepassing zijnde CAO.

Er is een cao van toepassing op uw arbeidsoverenkomst als:

    u in een branche werkt waarvoor een cao algemeen verbindend is verklaard
    u in een bedrijf werkt dat  een cao heeft afgesloten

De van toepassing zijnde cao wordt in de regel vermeldt in uw arbeidsovereenkomst
Let op: Ook als de cao niet staat vermeldt kan hij toch van toepassing zijn. Neem in geval van twijfel contact op met qlix