Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en inkomen

Werkloosheid

In principe bestaat er geen recht op WW als een werknemer zelf zijn dienstverband beëindig. Het UWV zal je vertellen dat als je zelf je baan opzegt, je verwijtbaar werkloos bent en om die reden zul je geen uitkering krijgen.

Let op!

    De kans is aanwezig dat je geen recht hebt op een WW-uitkering als je een vast dienstverband opzegt om een tijdelijk dienstverband aan te gaan en je binnen 6 maanden je nieuwe baan verliest. Het UWV beoordeelt dan of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. In die beoordeling wordt ook de opzegging van je eerdere dienstverband meegenomen. Oordeelt het UWV dat je verwijtbaar werkloos bent, dan krijgt u geen WW-uitkering. Komt het UWV tot de conclusie dat je verminderd verwijtbaar werkloos bent, dan wordt je gekort op je WW-uitkering.
    Je hebt ook geen recht op een WW-uitkering als je ontslag neemt in je proeftijd.

Alleen in bijzondere omstandigheden heeft je toch recht op WW als je zelf opzegt.
Voorbeelden van bijzondere omstandigheden zijn:

    De reistijd van en naar je werk is meer dan drie uur, doordat je met je partner moest verhuizen naar een andere woonplaats. Redenen daarvoor zijn: je partner was werkloos en de verhuizing is vanwege de nieuwe baan, het bedrijf van je partner verhuist of je partner moet verhuizen vanwege een reorganisatie of promotie.
    Je bent ziek geworden door problemen op je werk, bijvoorbeeld omdat je op de werkvloer wordt gepest, je werkgever je bedreigt, de werkdruk te hoog is of omdat je werkgever maar blijft dreigen met ontslag.
    Je moet onder zeer uitzonderlijke omstandigheden werken en je werkgever wil hier niets aan doen ter verbetering.

Recht op bijstand
Je kunt wel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering van de gemeente. De bijstandsuitkering vraagt je aan bij het UWV Werkbedrijf.

Je hebt minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden) recht op een WW-uitkering. De duur is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Wekeneis WW
Als je aan de wekeneis voldoet, heb je recht op een uitkering van 3 maanden. De wekeneis houdt in dat je in de 36 weken voordat je werkloos werd, minimaal 26 weken heeft gewerkt. Het gaat om weken waarin je minimaal 1 dag hebt gewerkt, weken waarin je vakantie hebt en weken waarin je betaald verlof hebt opgenomen. Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt en weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering, tellen niet mee.

Jareneis WW
Je hebt recht op een langere WW-uitkering (verlengde WW-uitkering) als je ook aan de jareneis voldoet. Dit houdt in dat je in de 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minstens 4 jaar voldoende heeft gewerkt. Je hebt voldoende gewerkt als je in een jaar over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen. Het jaar waarin je werkloos bent geworden, telt bij de berekening hiervan niet mee.

Verlengde WW-uitkering en totale arbeidsverleden
Een verlengde WW-uitkering duurt maximaal 35 maanden. Hoe lang de WW precies duurt, is afhankelijk van je totale arbeidsverleden. De jaren waarin je kinderen hebt verzorgd, kunnen ook gedeeltelijk meetellen. Vanaf 2007 kan ook een jaar waarin je mantelzorg hebt verricht, meetellen.

Om je totale arbeidsverleden te bepalen, tel je je fictieve en feitelijke arbeidsverleden bij elkaar op. Voor elk jaar dat je hebt gewerkt, heb jr recht op een WW-uitkering van een maand.

Fictief arbeidsverleden
Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit alle jaren vanaf het kalenderjaar waarin u 18 jaar werd tot en met 1997.

Feitelijk arbeidsverleden
Vanaf 1998 worden de daadwerkelijk gewerkte jaren geteld. Een jaar telt mee voor je feitelijke arbeidsverleden als je in dat jaar loon heeft ontvangen over 52 dagen of meer. Je moet zelf kunnen aantonen wat je feitelijke arbeidsverleden is, bijvoorbeeld via jaaropgaven of loonstrookjes.

Hoogte WW-uitkering
De hoogte is de eerste twee maanden 75% en daaropvolgend 70% van je dagloon.
Aan het dagloon is een maximum gesteld. Dit is per 1 januari 2013 € 194,85.

Als je een WW-uitkering hebt, moet je meestal blijven solliciteren tot je 65 jaar bent. Als je op de eerste dag van je werkloosheid 64 jaar of ouder bent hoef je niet te solliciteren.

Afhankelijk van je privésituatie kun je recht hebben op een bijstanduitkering. Als je 50 jaar of ouder bent heb je misschien recht op een IOAW uitkering.

Beide uitkeringen kun je aanvragen via het UWV

Als je een WW-uitkering hebt, moet je meestal blijven solliciteren tot je 65 jaar bent. Als je op de eerste dag van je werkloosheid 64 jaar of ouder bent hoef je niet te solliciteren.

Als je arbeidsovereenkomst met meer dan 5 uur per week kleiner wordt, kun je een WW –uitkering aanvragen. Je moet dit zo spoedig mogelijk te doen. Als je wacht tot de werkloosheid een feit is, kan het UWV van mening zijn dat je te laat bent met de aanvraag en je om die reden korten op je uitkering.

Afhankelijk van je privésituatie kun je recht hebben op een bijstanduitkering. Als je 50 jaar of ouder bent heb je misschien recht op een IOAW uitkering.

Beide uitkeringen kun je aanvragen via het UWV