Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en inkomen

VUT, AOW en Pensioen

VUT en prepensioen zijn regelingen die werknemers in staat stellen om eerder te stoppen met werken dan op de AOW gerechtigde leeftijd. Sinds 2006 mogen ze alleen nog maar toegepast worden op werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950.

VUT is een regeling die wordt betaald door premieheffing over alle werknemers. Er wordt niet gespaard, de premie wordt direct gebruikt om de mensen die gebruik maken van die regeling een VUT uitkering te geven. De leeftijd waarop je met VUT kan verschilt per bedrijf. De voorwaarde is altijd dat je in dienst bent van het bedrijf als je met VUT gaat. Mensen die het bedrijf voor die datum verlaten verliezen hun recht op VUT .

Prepensioen is een regeling die is opgenomen in het pensioenreglement van een bedrijf. Werknemers sparen naast pensioen op de AOW leeftijd ook deels voor een pensioen dat eerder ingaat dan de AOW leeftijd. Daardoor kunnen zij ook eerder stoppen met werken. Prepensioen is een individuele spaarregeling, het pensioenbedrag blijft eigendom van de werknemer ook als hij het bedrijf verlaat voordat hij met prepensioen kan. Prepensioen dat niet wordt opgenomen omdat de werknemer doorwerkt tot de AOW gerechtigde leeftijd wordt via een rekenmethode opgeteld bij het pensioen dat is opgebouwd op de AOW gerechtigde leeftijd.

De AOW (Algemene ouderdomswet) is een pensioenuitkering die door de overheid wordt betaald aan iedereen die de AOW leeftijd heeft bereikt.

Iedereen die vanaf 15 jaar tot aan de AOW leeftijd in Nederland heeft gewoond krijgt die uitkering, het doet dan niet ter zake of je ook gewerkt hebt. Jaren die je niet in Nederland hebt gewoond tellen niet mee en leiden later tot een korting op je AOW uitkering tenzij je je apart hebt bijverzekerd voor die jaren dat je niet in Nederland hebt gewoond. Veel mensen die van origine niet uit Nederland komen maar daar op latere leeftijd wel zijn komen wonen en werken bouwen dus maar een gedeelte AOW op.
Je bouwt ook AOW rechten op als je niet in Nederland woont maar wel in Nederland werkt.
Als je aan de voorwaarden voldoet krijg je AOW op de voor jou geldende leeftijd. Het maakt niet uit waar je woont, de uitkering wordt betaald zolang je leeft.
Alle informatie over AOW is uitvoerig beschreven op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. De AOW-leeftijd wordt verhoogd volgens het volgende schema:

    in 2013: 65 + 1 maand
    in 2014: 65 + 2 maanden
    in 2015: 65 + 3 maanden
    in 2016: 65 + 5 maanden
    in 2017: 65 + 7 maanden
    in 2018: 65 + 9 maanden
    in 2019: 66
    in 2020: 66 + 3 maanden
    in 2021: 66 + 6 maanden
    in 2022: 66 + 9 maanden
    in 2023: 67
    vanaf 2024: gekoppeld aan levensverwachting.

Als werknemer bouw je pensioen op via een collectieve regeling bij je werkgever. Dit pensioen komt bovenop de AOW waarop iedereen recht heeft. Hoewel er geen wettelijke verplcihting voor en werkgever is om een pensioenregeling aan te bieden wordt het wel gezien als goed werkgeverschap om dit te doen. In verreweg de meeste cao is een verplichte deelname aan een pensioenregeling vastgelegd. In verreweg de meeste gevallen wordt de premie deels door de werknemer en deels door de werkgever betaald. De pensioengelden worden beheerd door een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar.

Alle pensioenregelingen zijn anders, maar ze vallen grof weg uiteen in twee types:

    Loongerelateerde uitkering
    In deze regeling wordt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een percentage van het loon uitgekeerd. Dat kan het laatst verdiende loon zijn (eindloonregeling) of een gemiddelde over een periode voorafgaand aan de pensioenleeftijd (middelloonregeling)
    Deze regeling wordt ook wel een Defined Benefit regeling(DB regeling) genoemd omdat van tevoren is bepaald wat er opgebouwd moet worden. Er wordt vooraf bepaald wat een werknemer per jaar aan pensioen opbouwt en de daarvoor benodigde premie wordt van jaar tot jaar berekend op basis van de rentestand en de gemiddelde leeftijd van pensioengerechtigden.
    Beschikbare premieregeling
    Bij deze regeling wordt de premie via belegingscontrstructies bijeengespaard tot een eindkapitaal dat bij het bereiken van de pensioenleeftijd beschikbaar komt om tegen de dan geldende voorwaarden een lijfrente mee te kopen.
    Zo een regeling wordt ook wel ene Defined Cost regeling (DC regeling) genoemd. Het bedrag dat per jaar betaald moet worden staat vast, de opbrengst op de pensioengerechtigde leeftijd niet, dat hangt af van rente en beleggingsresultaat.

In een pensioenregeling wordt niet alleen voorzien in een ouderdomspensioen, maar meestal ook in een nabestaandenpensioen. In sommige gevallen is dekking van een nabestaandenpensioen ook een keuzeoptie.

Opgebouwde pensioenrechten blijven eigendom van de werknemer, ook als hij het bedrijf verlaat voor hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het hangt wel van het soort nabestaandenpensioen af of die uitkering altijd wordt betaald of alleen als de verzekerde op het moment van overlijden nog in dienst is bij de werkgever.

Bij bijna alle pensioenregelingen is er een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer blijvend arbeidsongeschikt geraakt wordt zijn pensioen voor het deel dat hij blijvend arbeidsongeschikt is verder opgebouwd zonder dat er premie voor verschuldigd is.

Iedereen die pensioen opbouwt krijgt als het goed is elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van alle pensioenfondsen waar hij ooit bij aangesloten is geweest. Daar staat in wat er opgebouwd is aan pensioen, hoe het nabestaandenpensioen is geregeld en wat er nog opgebouwd wordt als het dienstverband wordt voortgezet tot aan de AOW gerechtigde leeftijd. Elk pensioenfonds is verplicht jaarlijks zo’n UPO te sturen en elk pensioenfonds is ook verplicht actief te zoeken naar adressen van pensioengerechtigden.

Sinds een paar jaar kan iedereen via internet zien welk pensioen hij bij welk pensioenfonds heeft opgebouwd. Dat kan via www.mijnpensioenoverzicht.nl  Om in te loggen op je eigen gegevens heb je je DiGiD nodig.
De meeste pensioenfondsen hebben een website waarop de huidige stand van zaken is op te vragen. Daar heb je een wachtwoord voor nodig dat je van het pensioenfonds of van je werkgever hebt gekregen.