Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en inkomen

Salaris

Salaris is het vaste bedrag dat een werknemer bruto ontvangt op basis van zijn arbeidsovereenkomst en/of de voor hem geldende cao. Het salaris kan vastgesteld zijn per maand, per week, per dag of per uur, dat hangt van de cao of de arbeidsovereenkomst af. Voor ieder tijdvak dat is gewerkt wordt salaris betaald.

De hoogte van het salaris wordt in een bedrijf waar een cao geldt in bijna alle gevallen bepaald door de bepalingen in die cao. Afhankelijk van je functie wordt je als werknemer ingedeeld in een van de schalen in die cao. In die schaal, die meestal een minimum en een maximumbedrag kent, wordt je op een bedrag tussen dat minimum en maximum  ingedeeld, meestal op grond van ervaring. Als je langer bij een bedrijf werkt in dezelfde functie stijgt je salaris doorgaans tot het maximum van de schaal waarin je bent ingedeeld is bereikt. Hoeveel het salaris per jaar stijgt is voor ieder bedrijf anders. Ook dat is meestal geregeld in de cao.
Je salaris mag nooit minder bedragen dan het wettelijk minimumloon.
Salarissen worden in arbeidsovereenkomsten en cao’s altijd bruto vermeld.

Een toelage is een bedrag dat boven op het salaris betaald wordt. Toelages zijn soms vaste bedragen en soms percentages van het salaris. De hoogte van de toelage en de vraag of er recht bestaat op een toelage wordt vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst. Ook wordt in cao of arbeidsovereenkomst bepaald op welk moment die toelage wordt betaald.

Sommige toelagen worden altijd betaald. Een voorbeeld daarvan is de vakantietoelage. Die is zelfs bij wet geregeld en bedraagt minimaal 8 % van het salaris. Een hogere vakantietoelage kan in een cao of arbeidsovereenkomst worden afgesproken, lager is bij wet niet toegestaan.

Andere toelagen worden alleen betaald als de specifieke werkzaamheden of taken waar die toelage bij hoort ook worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn toelagen voor onregelmatig werk of voor wachtdiensten. Ze worden alleen betaald als iemand die taken ook daadwerkelijk uitvoert en alleen zolang iemand die taken uitvoert.

Onder pensioengevend salaris wordt dat deel van het inkomen bedoeld waarover pensioen wordt opgebouwd. Iedere pensioenregeling kent een franchise, dat deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De gedachte daarachter is dat dat deel van het inkomen waarover niets wordt opgebouwd wordt afgedekt door de AOW. Pas over het deel dat meer is dan de franchise wordt een pensioen opgebouwd. De franchise verschilt per bedrijf en per pensioenregeling.

Het pensioengevend salaris kan meer zijn dan alleen het salaris minus de franchise. Meestal wordt ook pensioen opgebouwd over de vakantietoelage en in een aantal gevallen wordt ook pensioen opgebouwd over andere toelagen. De hele regeling is vastgelegd in de cao of in het pensioenreglement.

In een aantal gevallen wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd. Boven een bepaalde hoogte van dat pensioengevend salaris wordt geen pensioen meer opgebouwd. De werknemer moet dan zelf op de een of andere manier sparen om ook dat deel van zijn inkomen af te dekken met pensioen.

Maand naar week
De maanden zijn niet allemaal even lang en dus moet er een rekensom uitgevoerd worden om van maandsalaris op weekloon te komen. In een kwartaal zitten 3 maanden of ook  13 weken zitten. De rekensom wordt dan weeksalaris = 3 x maandsalaris gedeeld door 13.

Dagloon
Daglaan is weekloon gedeeld door 5 (bij voltijds dienstverband)

Uurloon
Uuurloon is weekloon gedeeld door het aantal uren dat er in een bedrijf per week gewerkt moet worden. Dat is  in de cao geregeld als die er is. Bij bijvoorbeeld een 38-urige werkweek is het uurloon dan weekloon gedeeld door 38.
Als er geen cao is wordt er uitgegaan van een 40- urige werkweek.

Als er geen cao of rechtspositieregeling is in het bedrijf waarin je werkt dan hangt het salaris in principe af van de markt en van je onderhandelingsvaardigheden.
Om toch een indruk te krijgen kun je salaristabellen zoeken in cao’s die gelden voor bedrijven die lijken op het bedrijf waar je zelf werkt. En verder is internet een belangrijke bron om te zoeken naar salarissen in vergelijkbare sectoren. Op www.loonwijzer.nl vindt je bijna alle beroepen.

Los van de gebruikelijke salarissen in een beroep geldt in ieder geval dat je niet minder mag verdienen dan het wettelijk minimumloon.