Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en gezondheid

Werkdruk

Er is sprake van werkdruk wanneer je je werk niet meer binnen de gestelde tijd kan afkrijgen of niet meer kan voldoen aan de gestelde eisen.
Dit kan resulteren in klachten als vermoeidheid, slecht slapen, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand, somberheid, depressie, vraatzucht, medicijn- en/of drank misbruik ed.

  • Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.
  • In het Arbobesluit wordt deze eis in afdeling 4, artikel 2.15 nader uitgewerkt Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en-evaluatie opstellen met een plan van aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.
  • Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer eveneens tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.
  • Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.
  • Neem voldoende pauzes, ook als het lijkt dat daar geen tijd voor is.
  • Zorg voor een goede planning van de werkzaamheden.
  • Durf nee te zeggen. Niet elke klus hoeft altijd (direct) uitgevoerd te worden. Vraag of het echt niet anders kan en bespreek alternatieven.
  • Beperk overwerk zo veel mogelijk; bij voortdurend overwerk is er sprake van een structureel probleem dat de werkgever moet oplossen.
  • Vraag om hulp. Collega’s en leidinggevende zullen niet snel zien dat de werkdruk hoog is.
  • Luister naar het eigen lichaam.

Iedereen zal werkdruk op een andere manier ervaren. Sommigen kunnen beter met druk omgaan dan anderen. Soms zal werkdruk voor werknemers toenemen als er ook andere zaken spelen, zoals het moeilijk nee kunnen zeggen, problemen thuis, perfectionistisch zijn.

Het  is het verstandig om dit in eerste instantie aan te kaarten bij je leidinggevende. Het beste is om dit te doen met collega’s die ook last hebben van de te hoge werkdruk. Mocht door de hoge werkdruk uitval plaatsvinden, dan kan dat ook bij je arbo-arts aankaarten. Bij de uitval is het kwaad al geschied, dus probeer dat vooral te voorkomen.