Letter grote

Paneel
U bevindt zich hier: Home \ Hulp nodig \ FAQ - Werk en gezondheid

Arbo en veiligheid

Arbo is een afkorting van ARBeidsOmstandigheden. In de wet- en regelgeving rond Arbo zijn alle zaken geregeld rond ziekteverzuim, re-integratie, werktijden, werkbelasting en risico inventarisatie en evaluatie (RIE) waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Het doel van Arboregelingen is het regelen van veilige en gezonde werkplekken en werkomstandigheden zodat langdurige uitval door ziekte of ongeval zoveel mogelijk kan worden voorkomen.
Alle regelgeving wordt uitvoerig beschreven op de website www.arboportaal.nl

Onder arbeidsveiligheid wordt verstaan het wegnemen van allerlei omstandigheden die de veiligheid van de werkenden kunnen bedreigen. Er zijn regels op het gebied van bedrijfsmiddelen( gereedschap, machines), inrichting van de werkvloer, beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, lasbrillen etc) en brandveiligheid. Een uitgebreide opsomming van al deze zaken is te vinden op www.arboportaal.nl

Onder fysische factoren worden alle zaken van buitenaf bedoeld die invloed kunnen hebben op het werk en de werkplek van de werkenden. Het gaat om factoren die bepaald worden door de buitenomgeving en die invloed kunnen hebben op werk en werkplek. Gedacht moet worden aan klimaatcontrole, lichtinval, geluidsoverlast, trillingen en stralingen. Er zijn  talloze regels om te zorgen dan werkenden zo min mogelijk last van deze factoren hebben.

Uitgebreide toelichting is te vinden op www.arboportaal.nl

Onder fysieke belasting verstaan we al die zaken die invloed hebben op de inspanning die de werknemer moet doen om zijn werkzaamheden uit te voeren. Het gaat dan om factoren als werkhouding, cyclische bewegingen, til- en draaggewicht en de inrichting van de werkplek.

Onder psychosociale belasting worden al die factoren op het werk bedoeld die invloed kunnen hebben op de geestelijke gezondheid van de werknemer. Het zijn overigens ook vaak zaken die invloed hebben op de fysieke belasting waardoor een geestelijke overbelasting kan ontstaan. Hoogte van de werkdruk is daar een goed voorbeeld van, een te hoge werkdruk kan leiden tot fysieke klachten in bijvoorbeeld rug en armen maar kan tevens de oorzaak zijn van geestelijke problemen zoals bv burn-out. In de regelgeving vind je regels met betrekking tiot agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, werkdruk, discriminatie en pesten.